Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2023 v roku 2024

Aká je v roku 2023 hranica príjmov, po ktorej presiahnutí živnostníkovi alebo inej SZČO vzniká povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2024?

Platenie sociálnych odvodov upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne má svoje pravidlá a netýka sa začínajúceho živnostníka, resp. inej SZČO povinne hneď od začiatku podnikania (platiť je však možné od začiatku dobrovoľne). Treba však uviesť, že zákon o sociálnom poistení neupravuje žiadne „ročné“ oslobodenie od platenia poistného. Obdobie neplatenia sociálnych odvodov u začínajúcich SZČO (živnostníkov) môže byť kratšie, ale aj dlhšie ako jeden rok. Závisí to od hrubých príjmov, ktoré živnostník dosiahol za uplynulý rok, a to bez ohľadu na to, ako dlho svoju činnosť v tomto období vykonával.

Odkedy je živnostník (SZČO) povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Vznik (príp. trvanie) povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) sa posudzuje vždy:

  • k 1. júlu,
  • resp. 1. októbru, ak mala fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania,

kedy sa berie do úvahy výška príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním za minulý rok. K 1. júlu 2023 (alebo k 1. októbru 2023) sa teda budú posudzovať uvedené príjmy podľa podaného daňového priznania fyzickej osoby za rok 2022, k 1. júlu 2024 (alebo k 1. októbru 2024) sa bude posudzovať výška príjmov za rok 2023 atď.

Ak napríklad začne živnostník podnikať v januári 2023, prvýkrát sa mu povinnosť platenia odvodov posudzuje k 1. 7. 2024 (prípadne až k 1. 10. 2024) podľa príjmov za rok 2023, čiže sociálne odvody na začiatku podnikania neplatí určite minimálne 18 mesiacov. Ak začne živnostník podnikať v decembri 2023, aj jemu sa bude povinnosť platiť sociálne odvody posudzovať k 1. 7. 2024 (prípadne až k 1. 10. 2024) podľa príjmov za rok 2023, takže sociálne odvody neplatí určite minimálne 7 mesiacov. Či platiť odvody títo živnostníci začnú, závisí od výšky ich dosiahnutých príjmov.


Aká je hranica príjmov pre platenie sociálnych odvodov v roku 2023?

Otázkou teda je, koľko môže živnostník alebo iná SZČO zarobiť za rok bez toho, aby sa ich týkalo platenie odvodov do Sociálnej poisťovne, resp. od akej sumy príjmov už povinnosť platiť sociálne odvody vzniká. Zákon o sociálnom poistení upravuje, že povinne nemocensky a dôchodkovo poistená je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu. Ten je ovplyvnený priemernou mesačnou mzdou za rok 2022. Podľa údajov Štatistického úradu SR je jej výška 1 304 eur.Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne má za obdobie od 1. júla 2024 (resp. 1. októbra 2024) tá SZČO, ktorá dosiahla za rok 2023 príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyšší ako 7 824 eur (12 x 652 eur). Za rok 2022 sa posudzuje hranica príjmov 7 266 eur.

Znamená to, že živnostníci (alebo iné SZČO), ktorých ročný príjem za rok 2023 bude vyšší ako 7 824 eur, takbudú musieť platiť v roku 2024 povinné sociálne odvody (buď platiť v priebehu roka začnú, alebo v platení budú pokračovať).

Príklad na nepresiahnutie hranice za rok 2023 a neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne

Gabriel dosiahol za rok 2023 príjmy zo svojej živnosti vo výške 7 500 eur. Okrem toho mal príjem zo zamestnania (20 000 eur) aj z prenájmu nehnuteľnosti (mimo živnosti, vo výške 6 000 eur). Daňové priznanie za rok 2023 podal v riadnej lehote (v roku 2024 pôjde o termín 2.4.2024). Vznikne Gabrielovi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Nakoľko Gabriel nepresiahol pri príjmoch zo živnosti hranicu 7 824 eur, nebude mať od 1. 7. 2024 povinnosť platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie. Pre úplnosť dodávame, že pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti sa poistenie na sociálne poistenie neplatí vôbec, a zo zamestnania odvádza do Sociálnej poisťovne poistné jeho zamestnávateľ.

Príklad na presiahnutie hranice za rok 2023 a začatie platenia odvodov do Sociálnej poisťovne

Eliška dosiahla za rok 2023 príjmy zo svojej živnosti vo výške 30 000 eur. Daňové priznanie za rok 2023 podala v predĺženej lehote, napríklad do 31. 5. 2024. Vznikne Eliške povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Nakoľko Eliška presiahla pri príjmoch zo živnosti hranicu 7 824 eur, bude mať povinnosť platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, avšak (vďaka odkladu daňového priznania) až od 1. 10. 2024.

Minimálne a maximálne odvody SZČO v roku 2024

V nadväznosti na výšku priemernej mesačnej mzdy sa určuje aj výška minimálnych či maximálnych vymeriavacích základov a odvodov pre živnostníkov. V prípade, že nedôjde k zmene zákona, minimálne mesačné odvody SZČO vzrastú v roku 2024 na sumu 307,41 eur (zdravotné odvody 91,28 eur a sociálne odvody 216,13 eura). V roku 2023 sú minimálne odvody SZČO 285,49 eura, rozdiel predstavuje 21,92 eura.

Maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2024 sa určí ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2022, teda pôjde o sumu 9 128 eur (1 304 eur x 7), okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/hranica-prijmov-platenie-odvodov-2023 © Podnikajte.sk