JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO 

V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú predovšetkým živnostníci  (samostatne zárobkové činné osoby) a organizácie, ktorím to zákon dovoľuje.

Ponúkame kompletný outsorcing jednoduchého účtovníctva a poskytujeme dohľad, kontrolu a poradenstvo pri vedení jednoduchého účtovníctva. Zabezpečujeme kompletné pokrytie služieb v oblasti  jednoduchého účtovníctva či ide o platiteľa alebo neplatiteľa DPH.


Kompletný obsah outsorcingu jednoduchého účtovníctva:

Medzi účtovné služby v súvislosti s vedením jednoduchého účtovníctva patria tieto činnosti.

 

Kontrola a zaúčtovanie dokladov


Vedenie peňažného denníka


Evidencia majetku


Mesačný reporting podľa požiadaviek klienta


Spracovanie ročnej účtovnej závierky


Evidencia k DPH


Evidencia pohľadávok a záväzkov


Daňové priznanie a poradenstvo


Daňové priznania k DPH


kontrola formálnej správnosti dokladov pred ich zaúčtovaním,


evidencia a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov a pomocných kníh


skladová evidencia


spracovanie pokladničných dokladov a vedenie pokladničnej knihy v domácej aj zahraničnej mene


saldokonto prijatých a vystavených faktúr (záväzkov a pohľadávok)


výpočet cestovných náhrad, vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest


vykonanie účtovnej uzávierky na konci účtovného obdobia (vrátane prípadnej pomoci pri inventarizácii, vypracovanie inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov)


zostavenie účtovnej závierky


príprava príkazov na úhradu a podanie daňových priznaní a ďalších dokumentov vždy včas v zákonom stanovenej lehote


príprava dokumentov a dokladov na archiváciu


poskytovanie pravidelných informácií o stave účtovníctva, t. j. o stave pohľadávok a záväzkov, upozornenie na rizikové položky, informovanie o priebežnom základe dane a predbežnej dani z príjmov


komunikácia s úradmi


evidencia majetku (pri evidencii dlhodobého majetku odpisovaného zatriedenie do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov pre účtovné aj daňové odpisy),


spracovanie štatistických výkazov


poskytovanie informácií o novelách účtovných a daňových predpisov a ich aplikácii v praxi


poradenstvo, konzultácie

 
    
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO MZDY A PERSONALISTIKA DAŇOVÉ PORADENSTVO