DAŇOVÉ PORADENSTVO 

Správne posúdenie jednotlivých obchodných prípadov z daňového hľadiska je pre každú spoločnosť jedným zo základných predpokladov predchádzania sankciám, pokutám a úrokom z omeškania zo strany štátu. Keďže posúdeniu daňového hľadiska každej jednej transakcie pripisujeme vysokú dôležitosť, daňovú agendu našich
klientov zastrešujú výlučne osoby s náležitou kvalifikáciou a odbornou spôsobilosťou.


Kompletný obsah outsorcingu služieb daňového poradenstva

V oblasti daňového poradenstva poskytujeme tieto služby:

 

Daň z príjmov právnických osôb


Daň zo závislej činnosti


Optimalizácia daňovej povinnosti


Daň z príjmov fyzických osôb


Daň z motorových vozidiel


Daňová agenda


Daň z pridanej hodnoty


Daň z nehnuteľnosti


Zastupovanie v daňových konaniach


Priebežné vedenie DPH evidencie


Vypracovanie a podanie daňového priznania k DPH


Vypracovanie a podanie súhrnného výkazu


Registrácie pre platenie DPH tuzemských a zahraničných osôb


Registrácie spoločnosti pre platenie dane z príjmov PO na daňovom úrade


Oznamovanie podstatných skutočností smerom k daňovému úradu


Priebežné spracovanie obchodných prípadov a príprava mesačných uzávierok vrátane priebežných výkazov a informácií o priebežnom daňovom základe (Súvaha, Výkaz ziskov a strát)


Kompletná ročná účtovná závierka vrátane povinných výkazov pre daň úrad (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Cashflow, Poznámky)


Vypracovanie daň. prizania pre FO – podnikateľa i nepodnikateľa


Vypracovanie a podanie štvrťročného prehľadu dane zo závislej činnosti


Vypracovanie a podanie ročného hlásenia pre daň zo závislej činnosti


Vypracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti


Splnenie oznamovacej povinnosti pri začatí používania motorového vozidla


Vypracovanie a podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel


Splnenie oznamovacej povinnosti pri nadobudnutí alebo zbavení sa nehnuteľnosti


Vypracovanie a podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti


Individuálne daňové poradenstvo zabezpečované certifikovaným daňovým poradcom – členom Slovenskej komory daňových poradcov


Zastupovanie klientov v konaniach pred daňovým úradom

 

    
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO MZDY A PERSONALISTIKA DAŇOVÉ PORADENSTVO