PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO 

Podvojné účtovníctvo môžu viesť všetky účtovné jednotky, povinne ho však musia viesť osoby zapísané v obchodnom registri. Ide predovšetkým o spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciové spoločnosti (a.s.) a komanditné spoločnosti (k.s.).

Špecializujeme sa na vedenie podvojného účtovníctva pre malé, stredné i veľké firmy. Outsourcingom podvojného účtovníctva dokáže vaša firma optimalizovať náklady spojené so zamestnaním účtovníkov či dokonca ekonomických riaditeľov. Ponúkame kompletné rozsah služieb spojených s vedením podvojného účtovníctva, daňového poradenstva či spracovania miezd. Taktiež poskytujeme účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení podvojného účtovníctva.


Kompletný obsah outsourcingu podvojného účtovníctva:

Medzi účtovné služby v súvislosti s vedením podvojného účtovníctva patria tieto činnosti.

 

Kontrola a zaúčtovanie dokladov


Komunikácia s úradmi


Evidencia majetku


Daňové priznanie právnickej osoby


Daňové priznanie k DPH


Reporting a poradenstvo


Spracovanie ročnej účtovnej závierky


Výpočet cestovných náhrad


Skladová evidencia


kontrola formálnej správnosti dokladov pred ich zaúčtovaním,


evidencia a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov a pomocných kníh


skladová evidencia


spracovanie pokladničných dokladov a vedenie pokladničnej knihy v domácej aj zahraničnej mene


saldokonto prijatých a vystavených faktúr (záväzkov a pohľadávok)


výpočet cestovných náhrad, vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest


vykonanie účtovnej uzávierky na konci účtovného obdobia (vrátane prípadnej pomoci pri inventarizácii, vypracovanie inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov)


zostavenie účtovnej závierky


príprava príkazov na úhradu a podanie daňových priznaní a ďalších dokumentov vždy včas v zákonom stanovenej lehote


príprava dokumentov a dokladov na archiváciu


poskytovanie pravidelných informácií o stave účtovníctva, t. j. o stave pohľadávok a záväzkov, upozornenie na rizikové položky, informovanie o priebežnom základe dane a predbežnej dani z príjmov


komunikácia s úradmi


evidencia majetku (pri evidencii dlhodobého majetku odpisovaného zatriedenie do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov pre účtovné aj daňové odpisy),


spracovanie štatistických výkazov


poskytovanie informácií o novelách účtovných a daňových predpisov a ich aplikácii v praxi


poradenstvo, konzultácie

 

    
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO MZDY A PERSONALISTIKA DAŇOVÉ PORADENSTVO