Kedy a komu sa oplatí byť platcom DPH

Kedy a komu sa oplatí byť platcom DPH a komu nie ? Aké povinnosti ma čakajú ako platcu ? Ako sa stať dobrovoľne platcom ? To a omnoho viac sa dočítate v našom novom článku

Povinná registrácia na daň z pridanej hodnoty

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) rozlišujeme tieto hlavné typy registrácií za platiteľa DPH:

  • povinná registrácia,
  • dobrovoľná registrácia,
  • registrácia zo zákona (napr. v prípade právneho nástupcu platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie).

Platca DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty hovorí o platiteľovi DPH, no hovorovo sa stretávame aj s pojmom platca DPH. Ide o podnikateľa, ktorý sa na základe obratu, z dôvodu inej skutočnosti alebo niekedy aj dobrovoľne, stal osobou odvádzajúcou štátu DPH.

Hneď na úvod je vhodné uviesť, že problematika DPH, a to najmä v prípade obchodovania so zahraničím, je pomerne komplikovaná. Zároveň sa vás DPH môže týkať aj v prípade, že platiteľom DPH nie ste. V tomto smere je vhodné mať účtovníka, alebo skôr daňového poradcu, ktorý vám v prípade potreby môže pomôcť. Poďme sa ale pozrieť na základné veci, v ktorých by ste sa mali orientovať.

Od akého obratu sa firma stáva platiteľom DPH

Či sa vás vôbec DPH týka, závisí v prvom rade od toho, akú činnosť vykonávate. Zákon o DPH však definuje ekonomickú činnosť veľmi široko, čiže ak ste „bežný“ podnikateľ, v tom prípade je to bez debaty – ste zdaniteľnou osobou.

Pri iných subjektoch, ako sú napríklad neziskové organizácie, to už také zrejmé byť nemusí. Či sa musíte registrovať za platiteľa DPH, závisí najmä od vášho obratu. Pri tuzemských osobách vzniká povinnosť registrácie tej zdaniteľnej osobe, ktorá dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Dôležité je dať si pozor na to:

  1. čo všetko sa do obratu (ne)započítava – nie každé dodanie tovaru či služby sa totiž zahŕňa do obratu na DPH, napríklad niektoré služby fakturované do zahraničia alebo vybrané služby oslobodené od DPH,
  2. že nejde o kalendárny rok, ale 12 mesiacov – teda posudzujete po skončení každého kalendárneho mesiaca, či už obrat prekročený nebol (napr. január až december, potom február až január, marec až február atď.). Ak obrat prekročíte napríklad už po troch mesiacoch vášho fungovania, registrujete sa už po týchto troch mesiacoch.

Ako funguje princíp DPH

Fungovanie DPH sa obvykle ilustruje na nákupe a predaji v tuzemsku. Pravidlá a mechanizmy sú však omnoho komplikovanejšie, ak k tomu pridáme zahraničie – teda rôzne samozdanenia, oslobodenia či prenos daňovej povinnosti. Tie sú však už realitou aj pri predaji v tuzemsku, takže treba upozorniť na to, že tento princíp sa neuplatňuje paušálne vždy a všade. Základom je, že DPH je nepriama daň, ktorou sa zdaňuje spotreba, teda v konečnom dôsledku ju zaplatí zákazník v cene tovaru alebo služby. Podnikateľ túto vybranú DPH „iba“ štátu odvedie.

Zjednodušene – podnikateľ (platiteľ DPH) nakupuje rôzne vstupy do svojho podnikania, napríklad tovar, ktorý ďalej predáva, alebo rozličné služby. V cene zaplatí aj DPH, avšak následne má nárok na odpočítanie tejto DPH. Teda, veľmi laicky, ak by nič nepredával, iba nakupoval s DPH, daňový úrad by mu celú túto DPH na vstupe vrátil.

Keď však podnikateľ ďalej predáva tovar alebo služby, sumu navyšuje o DPH, ktorú mu zaplatí jeho zákazník. Ide o DPH na výstupe, ktorú je potrebné odviesť daňovému úradu. Čiže opäť teoreticky, ak by podnikateľ iba predával a nič nenakupoval, celú DPH na výstupe by odvádzal štátu.

Princíp je teda nasledovný: Od DPH na výstupe sa odpočítava DPH na vstupe a rozdiel je potrebné odviesť daňovému úradu. Ak je výsledok kladný, ide o daňovú povinnosť. Ak by bola daň na vstupe vyššia ako na výstupe, rozdiel zas daňový úrad vráti podnikateľovi – vtedy ide o nadmerný odpočet.

Typy registrácie – povinný a dobrovoľný platca DPH    

Zákon o DPH rozlišuje viacero typov registrácií – povinnú, dobrovoľnú, zo zákona, skupinovú, zahraničných osôb či tzv. neplnohodnotné registrácie, kedy sa osoba síce registruje, ale nestáva sa platiteľom DPH (dajte si na ňu pozor najmä pri obchodovaní v EÚ).

Typy registrácie – povinný a dobrovoľný platca DPH    

Pozrime sa ale na tie najčastejšie, teda povinnú a dobrovoľnú.  

Povinná registrácia vzniká dosiahnutím obratu, o ktorom sme už hovorili. Teda začnete podnikať, každý mesiac si sledujete obrat a v prípade dosiahnutia sumy 49 790  eur (za 12 mesiacov) nemáte inú možnosť, ako firmu registrovať na DPH.

Ak ste obrat ešte nedosiahli, ale chcete byť z nejakého dôvodu platiteľom DPH, môžete daňový úrad požiadať o dobrovoľnú registráciu na DPH, ktorý vašu žiadosť posúdi. Obvykle vás bude telefonicky kontaktovať správca dane, ktorý vám vysvetlí, aké dokumenty bude od vás potrebovať. Musíte totiž preukázať vykonávanie ekonomickej činnosti. Môže ísť o rôzne faktúry, zmluvy, výpisy z účtov či niektoré výstupy z účtovníctva. Buďte na to pripravení.

Typy zdaňovacích období – mesačný a štvrťročný platca DPH    

Zdaňovacie obdobie, teda obdobie, za ktoré podávate daňové priznanie a porovnávate daň na výstupe s daňou na vstupe, je štandardne kalendárny mesiac. Minimálne prvý rok platenia DPH teda budete riešiť DPH-čku mesačne.

V prípade, že splníte časovú podmienku (ste platiteľom DPH viac ako 12 mesiacov) a obratovú podmienku (nedosahujete za 12 mesiacov obrat 100 000 eur), môžete prejsť na štvrťročné zdaňovacie obdobie. Následne si však stále sledujete, či ešte môžete ostať štvrťročným platiteľom DPH, alebo sa musíte vrátiť k mesačnému zdaňovaniu.

Povinnosti platiteľa DPH

Na platiteľa DPH v prvom rade čaká nastavenie fakturácie a ďalších interných procesov (napr. v e-shope), ale aj v účtovníctve tak, aby boli v súlade so zákonom o DPH. Medzi povinnosti týkajúce sa DPH patrí podávanie daňového priznania a kontrolného výkazu k DPH, a to v mesačnej periodicite aspoň prvý rok.

Dôležitý bod je tiež úhrada DPH, ak vám vyjde daňová povinnosť, a to, rovnako ako podávanie výkazov, vždy do 25. dňa v mesiaci. Ak budete predávať do členských krajín v rámci EÚ, môže vám pribudnúť povinnosť podávať tiež súhrnný výkaz.

Niekedy vám môže „hroziť“ aj registrácia na DPH v niektorej inej krajine, alebo registrácia do zjednodušenej schémy MOSS (napr. v prípade predaja tovaru na diaľku). Je preto vhodné, aby vaše povinnosti sledoval za vás účtovník či daňový poradca v závislosti od toho, aké obchody a v ktorých krajinách vykonávate.

Ako sa stať platiteľom DPH (postup v skratke)

Ak firma dosiahla stanovený obrat, je povinná sa registrovať za platiteľa DPH na daňovom úrade najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ho dosiahla. Napríklad, ak živnostník dosiahne obrat v apríli, je povinný sa registrovať za platiteľa DPH do 20. mája.  

Použije na to tlačivo Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia, ktoré podá finančnej správe elektronicky.

Toto tlačivo sa použije aj pre všetky ďalšie typy registrácií, čiže aj pri dobrovoľnej. Tam však termín pre podanie žiadosti stanovený nie je.

Následne vás, a to spravidla v oboch prípadoch, bude kontaktovať správca dane a dohodne si s vami ďalší postup. Aké ďalšie doklady či výstupy od vás potrebuje, mnohokrát si spolu odsúhlasujete aj termín, odkedy sa stanete platiteľom DPH.

Nezabudnite preto do žiadosti uviesť určite aj vaše telefónne číslo, aby sa s vami správca dane mohol ľahko spojiť.

Ako sa stať platiteľom DPH (postup v skratke)

Neplatca DPH

Neplatca, alebo lepšie povedané neplatiteľ DPH, je zdaniteľná osoba, ktorá sa platiteľom DPH nestala – buď ešte nedosiahla obrat, ani sa neregistrovala za platiteľa DPH dobrovoľne. Treba si však dať pozor, aj neplatiteľov DPH sa často týkajú povinnosti vzťahujúce sa k dani z pridanej hodnoty. Zbystriť pozornosť by mali najmä podnikatelia, ktorí vykonávajú cezhraničné transakcie, napr. poskytujú alebo nakupujú služby zo zahraničia, či predávajú tovar v e-shope do zahraničia.

Rovnaké povinnosti má podnikateľ, ktorým je fyzická osoba (napr. živnostník), ako aj podnikateľ, ktorým je právnická osoba (napr. s. r. o.). Pri fyzických osobách nerozhoduje ani spôsob, akým si táto osoba uplatňuje daňové výdavky. Živnostník, ktorý využíva paušálne výdavky má rovnaké povinnosti v súvislosti s DPH ako živnostník, ktorý vedie účtovníctvo či daňovú evidenciu.

Ak napríklad plánujete ako neplatiteľ DPH nakupovať reklamy na Facebooku či v Googli, začnite sa o svoje DPH povinnosti zaujímať. Niekedy máte registračné povinnosti, inokedy DPH musíte zaplatiť alebo podať daňové priznanie či súhrnný výkaz. Závisí to vždy od konkrétneho prípadu – od tovaru alebo služby, od toho, kto je zákazníkom, z ktorej krajiny a podobne.

Komu sa (ne)oplatí byť platiteľom DPH

Kedy sa vlastne môže oplatiť byť platiteľom DPH? Ak sa na to pozeráte len z pohľadu, že si budete môcť kúpiť auto „bez DPH“, toto videnie je značne zúžené. Myslite pritom okrem iného aj na množstvo povinností, ktoré vám pribudnú. Ak však budete kupovať vybavenie vášho nového obchodu či iné väčšie investície, odpočet DPH by sa mohol hodiť.

Celkovo je potrebné sa pozrieť na to, kto sú vaši dodávatelia a kto sú vaši zákazníci – či prevažne platitelia alebo neplatitelia DPH. Ak ste napríklad drobný e-shop a nakupujú od vás fyzické osoby (nepodnikatelia), môže byť lepšie ostať neplatiteľom DPH, aby ste zákazníkom ceny nezdvihli o 20 %. Oplatiť sa to naopak môže v prípade, ak sú vaši dodávatelia prevažne platitelia DPH a vy si vďaka odpočítaniu DPH ceny vstupov znížite.

Obzvlášť výhodné je byť platiteľom DPH pri obchodovaní so zahraničím. Nemusíte riešiť rôzne iné registrácie na DPH, pričom máte možnosť predovšetkým v rámci EÚ nakupovať bez DPH (vďaka tzv. samozdaneniu), ale aj predávať v niektorých prípadoch bez DPH (napr. pri prenose daňovej povinnosti pri službách alebo oslobodení od DPH pri predaji tovaru do zahraničia).

Komu sa (ne)oplatí byť platiteľom DPH

Rozdiely medzi platcom a neplatcom DPH

Rozdiely medzi platcom a neplatcom DPH sú pomerne veľké, hoci niektoré povinnosti súvisiace s DPH sa týkajú aj neplatiteľa. Avšak, podnikateľský život neplatiteľa DPH by sa dal určite považovať za jednoduchší. Podnikateľ nie je viazaný podávaním daňových priznaní, teda svoje účtovníctvo nemusí riešiť so železnou pravidelnosťou každý mesiac.

S podávaním daňového priznania, kontrolného výkazu k DPH a podobne, súvisí jednoznačne zvýšená administratíva, s ktorou prichádza aj vyššia cena za účtovníctvo, ak vám ho vedie externá firma. Spoľahnúť sa však na odborníka v tejto oblasti odporúčame, aby ste sa vyhli zbytočným chybám a tiež pokutám. Sledovať totiž všetky zmeny a orientovať sa vo všetkých povinnostiach a výnimkách stojí množstvo času a nie je to vôbec jednoduché.

V prípade živnostníka (SZČO) treba spomenúť ešte jedno prepojenie v súvislosti s DPH, a to na možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov. Zákon o dani z príjmov totiž stanovuje, že ak je osoba platiteľom DPH počas celého zdaňovacieho obdobia, nemôže si v tomto roku uplatniť paušálne výdavky. Ak ste platiteľom DPH len časť kalendárneho roka, paušál si ešte uplatniť môžete. Tento fakt teda rovnako zvažujte, aby ste za úsporu DPH pri kúpe auta nezaplatili výrazne vyššou daňou z príjmov. Ak by ste boli pre DPH len registrovaní (napr. kvôli prijímaniu/poskytovaniu služieb v EÚ), za platiteľa DPH sa nepovažujete a paušálne výdavky využiť môžete.