Aké zmeny nastanú v zákone o DPH od 1. 7. 2024?

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty DPH, ktorej cieľom je pomôcť podnikateľom odbúraním časti byrokracie. Novela zavádza nový systém oslobodenia od dane na území Európskej únie pre domáce aj zahraničné malé podniky. Zdaniteľné osoby, ktoré splnia ustanovené obratové podmienky, sa oproti súčasnému stavu nebudú musieť registrovať pre daň v iných členských štátoch, v ktorých len v malom rozsahu vykonávajú ekonomickú činnosť. Nebudú tak zaťažené náročnými administratívnymi povinnosťami, ktoré im vyplývajú z národných legislatív. Táto úprava by mala byť účinná od januára 2025.

Hlavným dôvodom prijatia smernice bolo zavedenie harmonizovaných pravidiel s cieľom znížiť administratívne zaťaženie zdaniteľnej osoby – malého podniku, vyplývajúce z dodržiavania platných predpisov pre malé podniky, keďže súčasná právna úprava založená na zdaňovaní v členskom štáte pôvodu neznižuje administratívne zaťaženie týchto zdaniteľných osôb. Malý podnik bude mať od roku 2025 možnosť využívať oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte (bez povinnosti registrácie), ako v členskom štáte, v ktorom je usadený, za predpokladu, že hodnota ním dodaných tovarov a služieb v Európskej únii v kalendárnom roku bude nižšia ako ustanovený úniový limit a súčasne hodnota ním dodaných tovarov a služieb v tom istom kalendárnom roku nepresiahne národný limit pre povinnú registráciu. Pre tieto účely sa v zákone o DPH navrhuje zaviesť osobitnú úpravu pre malý podnik zahraničnej osoby, ktorá ustanovuje podmienky a práva a povinnosti súvisiace s uplatňovaním oslobodenia ekonomickej činnosti malého podniku neusadeného v tuzemsku od dane, aj osobitnú úpravu pre malý podnik tuzemskej osoby, v ktorej sa ustanovia pravidlá pre uplatňovanie oslobodenia od dane ekonomickej činnosti tuzemskej zdaniteľnej osoby v inom členskom štáte.

Primárnym cieľom novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty je transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky, a nariadenie (EÚ)  č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky.

Z dôvodu povinnosti transpozície smernice 2020/285 do zákona o DPH je potrebné vykonať aj zmeny v procese registrácie tuzemských zdaniteľných osôb a zahraničných zdaniteľných osôb za platiteľa dane. Ustanovujú sa skutočnosti, na základe ktorých sa tieto zdaniteľné osoby zo zákona stávajú platiteľmi dane. Ak u zdaniteľnej osoby nastanú predmetné skutočnosti, rozhodnutie o registrácii pre daň bude mať výlučne deklaratórne účinky, t. j. bude potvrdzovať zákonný dôvod, na základe ktorého sa zdaniteľná osoba stala platiteľom dane. V tejto súvislosti  je potrebné ešte upraviť práva a povinnosti platiteľov dane, ktorí si nesplnili povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo žiadosť o registráciu pre daň podali oneskorene. Z dôvodu transpozície smernice 2020/285 a v nadväznosti na navrhované nové znenie registračných ustanovení sa upravujú aj niektoré ďalšie ustanovenia zákona o DPH, a súčasne, na základe požiadaviek vyplývajúcich z aplikačnej praxe, dochádza k ďalším úpravám zákona o DPH.

Platný zákon o DPH obsahuje od roku 2011 ustanovenie zavádzajúce inštitút samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov do tuzemska (dovoz tovaru), avšak toto ustanovenie v súčasnosti nie je účinné. Podstatou samozdanenia pri dovoze tovaru je, že daň pri dovoze tovaru nevyrubí colný orgán, ale ju môže, za splnenia určitých zákonných podmienok, platiteľ dane sám vypočítať, uviesť do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť pri dovoze tovaru a zaplatiť daňovému úradu, a zároveň môže v tomto daňovom priznaní uplatniť právo na odpočítanie dane. V súvislosti s uvedeným sa navrhuje, aby predmetný inštitút nadobudol účinnosť od 1. júla 2024 a oprávneným subjektom na jeho uplatňovanie bol platiteľ dane usadený v tuzemsku, ktorý má účinný štatút schváleného hospodárskeho subjektu (ďalej len „AEO“) podľa colných predpisov. Predmetné zmeny si vyžadujú úpravy v zákone č. 331/2011 Z. z.

Taktiež sa navrhuje uplatnenie samozdanenia pri dovoze tovaru, ak ide o platiteľa dane s účinným štatútom AEO, ktorý do tuzemska dováža tovar v rámci centralizovaného colného konania podľa colných predpisov; ak dotknutý platiteľ dane túto podmienku nespĺňa, navrhuje sa v rámci centralizovaného colného konania ustanoviť osobitný spôsob úhrady dane. Do budúcna, v prípade zavedenia povinnej elektronickej fakturácie a reportingu fakturačných údajov finančnej správe v reálnom čase, možno uvažovať o rozšírení uplatňovania mechanizmu samozdanenia pri dovoze tovaru na všetkých platiteľov dane. Inštitút samozdanenia pri dovoze tovaru bude mať pozitívny cash-flow vplyv na platiteľa dane, avšak negatívny hotovostný vplyv na príjmovú stránku štátneho rozpočtu z dane pri dovoze tovaru v prvom roku jeho zavedenia.

Okrem toho je cieľom návrhu zákona aj transpozícia článku 1 bodov 1 a 2 smernice Rady (EÚ) 2022/542 z 5. apríla 2022, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a (EÚ) 2020/285, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty, v dôsledku čoho sa od roku 2025 upravuje miesto dodania určitých služieb.

Z dôvodu zmeny úpravy, podľa ktorej sa tuzemská zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane a spôsobu prideľovania IČ DPH platiteľovi dane, sa upravujú ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti sa zosúlaďujú požiadavky na povinné náležitosti pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient, upravuje sa oznamovacia povinnosť podnikateľa a sankcie v prípade jej nesplnenia. Taktiež sa z uvedeného dôvodu navrhuje upraviť zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súčasne sa v tomto zákone navrhuje zníženie úrokovej sadzby pri odkladoch a splátkach dane.

Oslobodenie od dane pre malé podniky

Z dôvodu transpozičnej povinnosti vyplývajúcej zo smernice Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky, a nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky, v dôsledku ktorej sa menia pravidlá uplatňovania oslobodenia od dane pre malé podniky, sa navrhuje vykonať zmeny v pravidlách registrácie pre daň tuzemských zdaniteľných osôb za platiteľa dane. V tejto súvislosti sa navrhuje v § 4 ods. 1 písm. a) až i) ustanoviť skutočnosti, ktorými sa tuzemská zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane; v ods. 1 písm. a) sa v súlade so smernicou 2020/285 navrhuje zmeniť obdobie, za ktoré sa počíta obrat na účely povinnej registrácie pre daň, a s účinnosťou od 1. januára 2025 (§ 85kn ods. 1) zaokrúhliť hodnotu bez dane dodaných tovarov alebo služieb vstupujúcich do obratu na sumu 50 000 eur (zo sumy 49 790 eur). Taktiež, z dôvodu eliminácie výpadku príjmov z DPH, sa v § 85kn ods. 2, pokiaľ ide o počítanie obratu a o povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, navrhuje v prípade zdaniteľnej osoby, ktorá nadobudla tento štatút pred 1. júlom 2024, kontinuita súčasných pravidiel.

Ak nastane niektorá z ustanovených skutočností v odseku 1 alebo § 85kn ods. 2, bude platiteľ dane povinný do piatich dní podať žiadosť o registráciu pre daň a spolu s touto žiadosťou predložiť doklady, ak bol platiteľ dane povinný tieto doklady podľa odseku 2 predložiť, ktoré predmetnú skutočnosť osvedčujú; túto povinnosť nebude mať platiteľ dane, ktorý dosiahol obrat výlučne z dodaní oslobodených od dane podľa § 37 až 39, ktorý s výnimkou uplatnenia práva na odpočítanie dane nebude mať ani povinnosť podávať daňové priznanie. Daňový úrad rozhodne do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň, pridelí platiteľovi dane identifikačné číslo pre daň, pričom podstatná zmena oproti doterajšiemu stavu spočíva v účinkoch rozhodnutia, ktoré budú podľa nových pravidiel deklaratórne, t. j. budú potvrdzovať zákonný dôvod, na základe ktorého sa zdaniteľná osoba stala platiteľom dane. Proti rozhodnutiu daňového úradu, či už kladnému alebo nevyhovujúcemu, je možnosť podať odvolanie zo strany žiadateľa vylúčená.

Platiteľom dane sa môže stať tuzemská zdaniteľná osoba, aj keď u nej nenastala niektorá zo zákonných skutočností ustanovených v § 4 ods. 1 (ide o tzv. dobrovoľnú registráciu). V takomto prípade je registračné konanie upravené v § 4 ods. 5 a je taktiež naviazané na podanie žiadosti o registráciu pre daň, pri ktorej bude daňový úrad skúmať, či je žiadateľ zdaniteľnou osobou. V prípade splnenia tejto nevyhnutnej podmienky vydá daňový úrad rozhodnutie najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň, ktorým žiadateľovi pridelí IČ DPH. V deň uvedený v tomto rozhodnutí sa žiadateľ stáva platiteľom dane, z čoho je zrejmé, že pri dobrovoľnej registrácii má rozhodnutie, ktorým sa vyhovuje žiadosti, konštitutívne účinky, ako je tomu v súčasnosti. Ak daňový úrad zistí, že žiadateľ nie je zdaniteľnou osobou, rozhodne o nevyhovení žiadosti. V oboch prípadoch je vylúčená možnosť žiadateľa podať proti rozhodnutiu odvolanie.

Ustanovenie § 4 ods. 7 a 8 preberá definície, ktoré sú obsahom súčasného znenia § 4. Ide o pojmy „bydlisko“, „prevádzkareň“ a „obrat“.

V § 4 ods. 9 sa navrhuje, aby zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom dane z dôvodu dosiahnutia obratu výlučne z dodaní oslobodených od dane podľa § 37 až 39, a teda nebola povinná podať žiadosť o registráciu pre daň podľa odseku 2, bola vo vymedzených prípadoch  povinná požiadať o registráciu pre daň.

V § 4 ods. 10 sa navrhuje primerane uplatniť odsek 2 na podanie žiadosti o registráciu pre daň podľa odseku 9 a primerane uplatniť odsek 3 na postup daňového úradu pri registrácii takéhoto žiadateľa.

Súčasne sa navrhuje, aby v prípadoch, kedy platiteľovi dane nebolo do uplynutia lehoty na splnenie určitých povinností (vyhotovenie faktúry, podanie daňového priznania a kontrolného výkazu) doručené rozhodnutie o registrácii pre daň, ustanoviť dodatočnú lehotu na ich prvotné splnenie, a to päť dní odo dňa doručenia predmetného rozhodnutia. Taktiež v prípade, ak sa zdaniteľná osoba stala platiteľom dane a v čase vyhotovenia pokladničného dokladu pokladnicou e-kasa klient (ktorý sa na účely zákona o DPH v určitých prípadoch považuje za zjednodušenú faktúru) jej ešte nebolo doručené rozhodnutie o registrácii pre daň, sa navrhuje, aby sa do tohto momentu považovalo za IČ DPH daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré jej bolo pridelené pri všeobecnej registrácii podľa Daňového poriadku.

Platiteľ dane a registračná povinnosť platiteľa dane

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, sa stáva platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“)

 • a) dodaním tovaru alebo služby, ktorým hodnota bez dane dodaných tovarov alebo služieb touto osobou, ktoré sa zahŕňajú do obratu podľa odseku 8, v prebiehajúcom kalendárnom roku presiahne 50 000 eur, ak tento zákon v písmenách b) až i) a § 48c ods. 5 neustanovuje inak,
 • b) dňom, v ktorom sa táto osoba stala právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie,
 • c) dňom nadobudnutia podniku alebo jeho časti, ak táto osoba nadobudne v tuzemsku hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku platiteľa alebo časti podniku platiteľa, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku,
 • d) dňom, v ktorom táto osoba dodá stavbu, časť stavby alebo stavebný pozemok, ak sa z dodania má presiahnuť obrat podľa písmena a), okrem dodania stavby, časti stavby alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1 alebo ods. 7,
 • e) dňom, v ktorom táto osoba prijme platbu pred dodaním tovaru podľa písmena d),
 • f) dňom dodania tovaru s miestom dodania v tuzemsku, ak ide o zdaniteľnú osobu podľa § 8 ods. 7 prvej vety, ktorá neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b,
 • g) dodaním tovaru alebo služby, ktoré je predmetom dane podľa § 2, uskutočneným zdaniteľnou osobou, ktorá má v tuzemsku výlučne prevádzkareň, ktorej nebolo príslušným orgánom iného členského štátu oznámené individuálne identifikačné číslo s príponou EX pre tuzemsko,
 • h) dodaním tovaru alebo služby, ktoré je predmetom dane podľa § 2, uskutočneným zdaniteľnou osobou, ktorá má v tuzemsku výlučne prevádzkareň, bezprostredne po tom, ako sa na dodania tovarov alebo služieb prestalo vzťahovať oslobodenie od dane podľa § 68f ods. 5 alebo
 • i) dodaním tovaru alebo služby na území Európskej únie, ktorým hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb zahŕňaných do obratu podľa § 68e písm. b) zdaniteľnou osobou, ktorá má v tuzemsku výlučne prevádzkareň, ktorej bolo príslušným orgánom iného členského štátu oznámené individuálne identifikačné číslo s príponou EX pre tuzemsko, presiahne 100 000 eur.

Platiteľ podľa odseku 1 je povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň, v ktorej uvedie deň, v ktorom sa stal platiteľom, a označí skutočnosť, na základe ktorej sa stal platiteľom, a to do piatich dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala; to neplatí, ak platiteľ podľa odseku 1 písm. a) dosiahol obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až 39. Platiteľ je spolu so žiadosťou povinný predložiť doklady osvedčujúce skutočnosť podľa odseku 1 písm. b) až f).

Ak nie je v odseku 4 ustanovené inak, daňový úrad zaregistruje platiteľa podľa odseku 1, pridelí mu identifikačné číslo pre daň a vydá rozhodnutie o registrácii pre daň najneskôr do desiatich dní odo dňa

 • a) doručenia žiadosti o registráciu pre daň z dôvodu, že sa zdaniteľná osoba stala platiteľom podľa odseku 1 písm. a) a g) až i) alebo
 • b) doručenia žiadosti o registráciu pre daň z dôvodu, že sa zdaniteľná osoba stala platiteľom podľa odseku 1 písm. b) až f), a doručenia dokladov podľa odseku 2.

Ak daňový úrad v registračnom konaní zistí, že sa osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň podľa odseku 2, nestala platiteľom, túto osobu nezaregistruje a vydá o tom rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Žiadosť o registráciu pre daň môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, ak sa nestala platiteľom podľa odseku 1. Ak je táto osoba zdaniteľnou osobou podľa § 3, daňový úrad ju zaregistruje a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Daňový úrad vykoná registráciu pre daň najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň a zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň.

Proti rozhodnutiu o registrácii pre daň podľa odseku 3 alebo odseku 5 nemožno podať odvolanie.

Na účely tohto zákona sa

 • a) bydliskom rozumie adresa trvalého pobytu fyzickej osoby v tuzemsku a u fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt v tuzemsku, sa bydliskom rozumie trvalé miesto jej pobytu v zahraničí,
 • b) prevádzkarňou rozumie stále miesto podnikania, ktoré má personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon podnikania.

Na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.

Ak platiteľ podľa odseku 1 písm. a), ktorý nebol povinný podať žiadosť o registráciu pre daň podľa odseku 2,

 • a) má prijať tovar alebo službu, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 2, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň pred týmto prijatím,
 • b) má prijať službu, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 3, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň pred týmto prijatím,
 • c) poskytne platbu pred prijatím tovaru alebo služby podľa písmena a) alebo písmena b), je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň v deň poskytnutia tejto platby,
 • d) má nadobudnúť v tuzemsku tovar z iného členského štátu, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 6, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň pred týmto nadobudnutím,
 • e) má dodať službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň pred týmto dodaním,
 • f) má dodať tovar alebo službu, ktoré nie sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň pred týmto dodaním,
 • g) prijme platbu pred dodaním tovaru alebo služby podľa písmena e) alebo písmena f), je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň v deň prijatia tejto platby.

Na podanie žiadosti o registráciu pre daň podľa odseku 9 sa primerane vzťahuje odsek 2 a na postup daňového úradu pri registrácii pre daň sa primerane vzťahuje odsek 3.

Ak platiteľ, ktorý podal žiadosť o registráciu pre daň podľa odseku 2, 5 alebo odseku 9, má pridelené identifikačné číslo pre daň podľa § 7, § 7a alebo na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68b ods. 2, daňový úrad mu pridelí to isté identifikačné číslo pre daň.

Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava (ďalej len „zahraničná osoba”) sa stáva platiteľom

 • a) dodaním tovaru alebo služby, ktoré je predmetom dane podľa § 2, okrem dodania tovaru alebo služieb uvedených v odseku 2,
 • b) prijatím platby pred dodaním tovaru alebo služby podľa písmena a),
 • c) nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktoré je predmetom dane podľa § 2, ak nejde o malý podnik zahraničnej osoby, ktorý uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 68f ods. 2 alebo
 • d) dodaním tovaru alebo služby, ktoré je predmetom dane podľa § 2, uskutočneným bezprostredne po tom, ako sa na dodania tovarov alebo služieb zahraničnou osobou prestalo vzťahovať oslobodenie od dane podľa § 68f ods. 5.

Zahraničná osoba sa nestáva platiteľom, ak v tuzemsku dodáva len

 • a) prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 47 ods. 6, 8, 10 a 12 a § 48 ods. 8,
 • b) služby alebo tovar, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca (§ 69 ods. 2 až 4),
 • c) tovar podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) a osobou povinnou platiť daň je platiteľ, ktorý má pridelené identifikačné číslo pre daň podľa § 4, § 4b alebo § 5, alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a (§ 69 ods. 9),
 • d) tovar do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a, alebo ak dodáva tovar z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý bol nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69aa,
 • e) tovar v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom je zúčastnená ako prvý odberateľ,
 • f) tovar alebo služby, na ktoré uplatňuje osobitné úpravy podľa § 68a až 68c a členským štátom spotreby je Slovenská republika alebo osobitné úpravy podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a až 68c a členským štátom spotreby je Slovenská republika,
 • g) tovar alebo služby oslobodené od dane podľa § 28 až 42,
 • h) tovar alebo služby oslobodené od dane podľa § 48c ods. 1 a 2,
 • i) tovar alebo služby oslobodené od dane podľa § 68f ods. 2.

Zahraničná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava, a to bezodkladne odo dňa, kedy sa stala platiteľom podľa odseku 1. Daňový úrad Bratislava je povinný platiteľa podľa odseku 1 registrovať pre daň a prideliť mu identifikačné číslo pre daň bezodkladne odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň, a v tej istej lehote vydať rozhodnutie o registrácii pre daň; ak platiteľ má pridelené identifikačné číslo pre daň podľa § 7 alebo na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68b ods. 2, daňový úrad mu pridelí to isté identifikačné číslo pre daň. Proti rozhodnutiu podľa druhej vety nemožno podať odvolanie.“.

Na účely tohto zákona sa platiteľom, ktorý má pridelené identifikačné číslo pre daň podľa § 4, § 4b alebo § 5, rozumie platiteľ, ktorému bolo doručené rozhodnutie o registrácii pre daň podľa § 4 ods. 3, 5 alebo ods. 10, § 4b ods. 2 alebo § 5 ods. 3.

Registračná povinnosť iných osôb

V súvislosti so zavedením osobitnej úpravy pre malý podnik zahraničnej osoby (navrhovaný § 5 ods. 1 a 2 písm. i) a 68f) sa navrhuje z dôvodu právnej istoty zdôrazniť, že aj zahraničná zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane (nie je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 5 ods. 3) a nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, mohla byť registrovaná pre daň podľa § 7 (či už povinne alebo dobrovoľne), za takých istých podmienok, ako tuzemská zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane.

Dodanie tovaru

V súlade s článkom 14 ods. 2 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica 2006/112/ES“) a v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora (napr. C-164/16 Mercedes Benz Financial Services UK, C‑118/11 Eon Aset Menidjmunt) sa navrhuje precizovať doterajšie znenie § 8 ods. 1 písm. c). V dôsledku navrhovaného doplnenia tak dôjde k zmene doterajšieho daňového posúdenia odovzdania tovaru na základe tých nájomných (resp. iných obdobných) zmlúv, z ktorých jednoznačne nevyplývalo, že k nadobudnutiu vlastníctva k tomuto tovaru dôjde najneskôr zaplatením poslednej splátky. Podľa nového znenia dopĺňaného ustanovenia bude ako dodanie tovaru na účely zákona posúdené aj odovzdanie tovaru na základe nájomnej (resp. inej obdobnej) zmluvy s dojednanou opciou kúpy odovzdaného tovaru nájomcom, ak pri jej uzatvorení využitie opcie kúpy predstavuje ekonomicky jedinú racionálnu voľbu pre nájomcu. Pôjde napríklad o odovzdanie automobilu na základe leasingovej zmluvy, pri ktorej bude na leasingového nájomcu prevedená väčšina výhod a rizík vlastníckeho práva, súčet zmluvných splátok bude zodpovedať trhovej hodnote tovaru vrátane nákladov financovania a nájomcovi pri využití opcie kúpy predmetu financovania nebude uložená úhrada dodatočnej značnej sumy.

Súčasne sa v prechodnom ustanovení (§ 85kn ods. 3) navrhuje, aby sa nové daňové posúdenie nevzťahovalo na prípady, kedy bolo na základe nájomnej (resp. inej obdobnej) zmluvy uzatvorenej pred 1. júlom 2024 posúdené odovzdanie tovaru ako dodanie služby.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Z dôvodu právnej istoty sa navrhuje zosúladiť hmotnoprávne podmienky, pri splnení ktorých je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu predmetom dane, ustanovené v zákone s podmienkami ustanovenými smernicou 2006/112/ES. Súčasné znenie predmetného ustanovenia vyžaduje pre splnenie týchto podmienok o. i. identifikáciu dodávateľa pre daň v inom členskom štáte, pričom, pokiaľ ide o túto podmienku, z relevantného článku predmetnej smernice vyplýva, že sa vyžaduje, aby dodávateľ v inom členskom štáte bol zdaniteľnou osobou, ktorá nemá nárok na oslobodenie od dane pre malé podniky ustanovené v článkoch 282 až 292 tejto smernice.

Miesto dodania služby

Miestom dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb, ako napríklad služieb na výstavách a veľtrhoch, vrátane ich organizovania a s nimi súvisiacich doplnkových služieb a vstupu na tieto podujatia, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú; ak sa kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a podobné služby, ako napríklad služby na výstavách a veľtrhoch, vysielajú alebo iným spôsobom virtuálne sprístupňujú, miestom dodania týchto služieb, vrátane s nimi súvisiacich doplnkových služieb a vstupu na tieto podujatia, je miesto, kde osoba iná ako zdaniteľná osoba má sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Miestom dodania služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy, a doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom, ak sú tieto služby dodané zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto podujatia skutočne konajú; to neplatí, ak je účasť na tomto podujatí virtuálna.

Sadzby dane

Zmenou smernice 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane, došlo aj k úprave podmienok uplatňovania zníženej sadzby dane ustanovených, pokiaľ ide o dodania uskutočňované registrovanými sociálnymi podnikmi. Z dôvodu tejto zmeny sa navrhuje ustanovenie upraviť tak, aby sa dosiahol súlad vnútroštátnej úpravy so znením smernice 2006/112/ES.

Služby dodávané členom

V súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora (napr. C-326/15 DNB Banka AS) sa navrhuje zúžiť uplatňovanie oslobodenia od dane poskytovaného právnickou osobou podľa ustanovených podmienok len na prípady, ak všetci členovia tejto právnickej osoby uskutočňujú výlučne plnenia oslobodené od dane z dôvodu verejného záujmu alebo činnosť, ktorá nie je predmetom dane.

Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu

Spresňuje sa, že ak zdaniteľná osoba dodávajúca tovar z tuzemska do iného členského štátu nemá štatút platiteľa dane, oslobodenie od dane podľa citovaných odsekov § 43 sa na dodanie tovaru neuplatní. Uvedená zmena však neznamená, že by dotknutá zdaniteľná osoba mala na dodanie uplatniť daň, keďže ide o malý podnik, ktorého dodania sú de facto od dane oslobodené podľa osobitnej úpravy pre malé podniky.

Odpočítanie dane platiteľom

Navrhuje sa, aby v prípade, ak je platiteľ dane identifikovaný pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68g v inom členskom štáte, resp. v iných členských štátoch, nemal možnosť odpočítania dane z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku, ktoré použije na účely podnikania oslobodeného od dane v dotknutých členských štátoch.

Uplatnenie práva na odpočítanie dane

V súlade s článkom 181 smernice o DPH sa navrhuje, aby platiteľ dane, ktorý nadobudol v tuzemsku tovar z iného členského štátu, si mohol uplatniť právo na odpočítanie dane v zdaňovacom období, v ktorom z tohto nadobudnutia tovaru vznikla daňová povinnosť, aj v prípade, ak nemá do podania príslušného daňového priznania od dodávateľa z iného členského štátu faktúru o dodaní tohto tovaru. Platiteľ dane oprávnenosť uplatňovaného nároku na odpočítanie dane bude  v tomto prípade môcť preukázať inými relevantnými dokladmi z obchodnej korešpondencie s dodávateľom, ktoré musia preukázať reálne uskutočnenie nadobudnutia tovaru, ako aj výšku vzniknutej daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu v predmetnom zdaňovacom období. Súčasne sa navrhuje, aby platiteľ dane v tomto prípade uvádzal do kontrolného výkazu údaje z tohto iného dokladu.

Oprava odpočítanej dane

Navrhuje sa rozšíriť povinnosť platiteľa dane odviesť daň vo výške odpočítanej dane, ak došlo ku krádeži tovaru, pri ktorom bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, na všetky situácie, v ktorých dochádza k nezákonnému odňatiu tovaru z dispozície platiteľa dane, čoho dôsledkom je skutočnosť, že dotknutý platiteľ dane už tento tovar nemôže používať na svoje zdaniteľné plnenia na výstupe. Pojem „krádež“ sa v tejto súvislosti precizuje na „nezákonné odcudzenie alebo nezákonné prisvojenie“, čo sa približuje k trestnoprávnej terminológii používanej v skutkových podstatách trestných činov, ktorých objektívna stránka spočíva, okrem iného, v neoprávnenom zmocnení sa alebo prisvojení si cudzej veci. Z dôvodu právnej istoty sa navrhuje v predmetnom ustanovení výslovne uviesť, že v prípade nezákonného odcudzenia alebo nezákonného prisvojenia tovaru je platiteľ dane povinný odviesť odpočítanú daň aj v prípade, ak bol tento tovar vytvorený jeho vlastnou činnosťou.

Z dôvodu právnej istoty sa v predmetných ustanoveniach, ktoré ustanovujú povinnosť platiteľa dane opraviť odpočítanú daň pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu, navrhuje výslovne uviesť, že platiteľovi dane vzniká táto povinnosť až po márnom uplynutí zákonom určenej lehoty, počas ktorej je v omeškaní s plnením jeho záväzku. Oproti súčasnej právnej úprave ide o presnejšie vymedzenie momentu, ktorým predmetná povinnosť platiteľovi dane vzniká, s cieľom predchádzať zložitým problémom pri výklade daného pravidla.

Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa a pri oneskorenej registrácii platiteľa

Platiteľ môže výlučne v prvom zdaňovacom období uplatniť právo na odpočítanie dane viažucej sa k tovarom a službám, ktoré nadobudol alebo prijal v postavení zdaniteľnej osoby pred dňom, keď sa stal platiteľom, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stal platiteľom. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou.

Platiteľ môže odpočítať daň podľa odseku 1 v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51. Pri odpočítaní dane je platiteľ povinný zohľadniť aj opravu odpočítanej dane podľa § 53b, ktorú by bol povinný vykonať pred dňom, keď sa stal platiteľom, ak by mal postavenie platiteľa.

Platiteľ, ktorý nesplnil povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 9 alebo podal túto žiadosť oneskorene, môže v zdaňovacom období, za ktoré v dôsledku tohto oneskorenia podáva daňové priznanie po uplynutí lehoty podľa § 78 ods. 2, uplatniť v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 50, § 51 ods. 1, 3 a 5 a odseku 5 právo na odpočítanie dane inej ako v odseku 1, ktorá bola

 • a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb,
 • b) ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 2, 3, 7 a 9,
 • c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a 11a alebo
 • d) zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.

(4) Platiteľ, ktorý nesplnil povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 5 ods. 3 alebo podal túto žiadosť oneskorene, môže v zdaňovacom období, za ktoré v dôsledku tohto oneskorenia podáva daňové priznanie po uplynutí lehoty podľa § 78 ods. 2, uplatniť v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 50, § 51 ods. 1, 3 a 5 a odseku 5 právo na odpočítanie dane inej ako v odseku 1, ktorá bola

 • a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb,
 • b) ním uplatnená z tovaru, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 7,
 • c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a 11a alebo
 • d) zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.

Platiteľ môže odpočítať daň podľa odseku 3 alebo odseku 4 v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak ku dňu podania daňového priznania za toto zdaňovacie spĺňa podmienky podľa § 51 ods. 1.

Pri odpočítaní dane podľa odseku 3 alebo odseku 4 je platiteľ povinný zohľadniť aj

 • a) opravu odpočítanej dane podľa § 53b, ktorú by bol povinný vykonať, keby si registračnú povinnosť podľa § 4 alebo § 5 splnil včas, alebo
 • b) úpravu odpočítanej dane podľa § 54, § 54a alebo § 54d, ktorú by bol povinný vykonať, keby si registračnú povinnosť podľa § 4 alebo § 5 splnil včas.“.

Osobitné úpravy pre malé podniky

Na účely uplatňovania osobitných úprav podľa § 68f a 68g je

 • a) ročným obratom v tuzemsku celková ročná hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb zdaniteľnou osobou počas kalendárneho roka, ktoré sa zahŕňajú do obratu podľa § 4 ods. 8,
 • b) ročným obratom v Únii celková ročná hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb zdaniteľnou osobou na území Európskej únie počas kalendárneho roka, ktoré sa zahŕňajú do obratu podľa § 4 ods. 8 a podľa ustanovení zákonov platných v iných členských štátoch zodpovedajúcich § 4 ods. 8.

Osobitná úprava uplatňovania oslobodenia od dane pre malý podnik zahraničnej osoby

Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa odsekov 2 až 6 je

 • a) malým podnikom zahraničnej osoby zdaniteľná osoba, ktorá má na území iného členského štátu sídlo, miesto podnikania, bydlisko alebo sa na území iného členského štátu obvykle zdržiava a ktorá nie je registrovaná podľa § 4 alebo § 5, ak v prebiehajúcom kalendárnom roku hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb touto osobou, ktoré sa zahŕňajú do ročného obratu v tuzemsku, nepresiahla 50 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb touto osobou, ktoré sa zahŕňajú do ročného obratu v tuzemsku, nepresiahla 50 000 eur a prebiehajúcom kalendárnom roku hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb touto osobou, ktoré sa zahŕňajú do ročného obratu v Únii, nepresiahla 100 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb touto osobou, ktoré sa zahŕňajú do ročného obratu v Únii, nepresiahla 100 000 eur,
 • b) členským štátom usadenia iný členský štát, na území ktorého má malý podnik zahraničnej osoby sídlo, miesto podnikania, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava.

Dodanie tovaru a služby uskutočnené v tuzemsku malým podnikom zahraničnej osoby je oslobodené od dane, ak je malý podnik zahraničnej osoby v členskom štáte usadenia identifikovaný pre túto osobitnú úpravu, a to odo dňa, kedy mu bolo príslušným orgánom členského štátu usadenia oznámené individuálne identifikačné číslo s príponou EX pre tuzemsko, do dňa kedy sa oslobodenie od dane prestane uplatňovať podľa odseku 5 alebo odseku 6.

Na malý podnik zahraničnej osoby sa v súvislosti s dodaním tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré sú oslobodené od dane podľa odseku 2, nevzťahuje povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 alebo § 5 a ani povinnosť podať daňové priznanie podľa § 78.

Ak malý podnik zahraničnej osoby nesplní povinnosť ustanovenú zákonom platným v členskom štáte usadenia zodpovedajúcu § 68g ods. 7, je povinný za príslušný kalendárny štvrťrok podať daňovému úradu daňové priznanie elektronickými prostriedkami do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynula lehota na splnenie tejto povinnosti, v ktorom uvedie dodania tovarov a služieb oslobodené od dane podľa odseku 2; táto povinnosť sa vzťahuje aj na malý podnik zahraničnej osoby, ktorý v príslušnom kalendárnom štvrťroku nedodal žiadne takéto tovary alebo služby. Ak sa na malý podnik zahraničnej osoby nevzťahuje povinnosť doručovať písomnosti spôsobom podľa osobitného predpisu,28ab) spôsob podania daňového priznania podľa prvej vety určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na webovom sídle finančného riaditeľstva.

Ak sa malý podnik zahraničnej osoby rozhodne prestať uplatňovať oslobodenie od dane podľa odseku 2, toto oslobodenie sa prestane uplatňovať

 • a) od prvého dňa kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, v ktorom malý podnik zahraničnej osoby oznámi príslušnému orgánu členského štátu usadenia rozhodnutie prestať uplatňovať toto oslobodenie v tuzemsku alebo
 • b) od prvého dňa druhého mesiaca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, v ktorom malý podnik zahraničnej osoby oznámi príslušnému orgánu členského štátu usadenia rozhodnutie prestať uplatňovať toto oslobodenie, ak bolo toto rozhodnutie oznámené počas posledného mesiaca kalendárneho štvrťroka.

Zdaniteľná osoba, ktorá má na území iného členského štátu sídlo, miesto podnikania, bydlisko alebo sa na území iného členského štátu obvykle zdržiava, nemôže uplatňovať oslobodenie od dane podľa odseku 2, a to odo dňa, v ktorom hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb touto zdaniteľnou osobou, ktoré sa zahŕňajú do ročného obratu v tuzemsku, presiahla 50 000 eur alebo odo dňa, v ktorom hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb touto zdaniteľnou osobou, ktoré sa zahŕňajú do ročného obratu v Únii, presiahla 100 000 eur; zdaniteľná osoba nemôže uplatňovať oslobodenie od dane podľa odseku 2 ani počas nasledujúceho kalendárneho roka.

Osobitná úprava uplatňovania oslobodenia od dane v inom členskom štáte pre malý podnik tuzemskej osoby

Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa odsekov 2 až 12 je malým podnikom tuzemskej osoby zdaniteľná osoba, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, ak v prebiehajúcom kalendárnom roku nepresiahne hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb touto osobou, ktoré sa zahŕňajú do ročného obratu v Únii, 100 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku nepresiahla hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb touto osobou, ktoré sa zahŕňajú do ročného obratu v Únii, 100 000 eur.

Ak sa malý podnik tuzemskej osoby rozhodne uplatňovať osobitnú úpravu, je povinný vopred oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu na tlačive, ktorého vzor určí a uverejní finančné riaditeľstvo na webovom sídle finančného riaditeľstva. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje najmä

 • a) obchodné meno alebo názov malého podniku tuzemskej osoby, predmet podnikania, právnu formu a adresu,
 • b) členský štát alebo členské štáty, v ktorých sa rozhodne malý podnik tuzemskej osoby uplatňovať túto osobitnú úpravu,
 • c) celkovú hodnotu bez dane tovarov a služieb v eurách dodaných malým podnikom tuzemskej osoby na území Európskej únie, ktoré sa zahŕňajú do ročného obratu v Únii, počas kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom bolo oznámenie podané, v členení podľa jednotlivých členských štátov a podľa limitov pre jednotlivé odvetvia podnikania, ak sú v iných členských štátoch ustanovené,
 • d) celkovú hodnotu bez dane tovarov a služieb v eurách dodaných malým podnikom tuzemskej osoby na území Európskej únie, ktoré sa zahŕňajú do ročného obratu v Únii, od začiatku prebiehajúceho kalendárneho roka do podania oznámenia, v členení podľa jednotlivých členských štátov a podľa limitov pre jednotlivé odvetvia podnikania, ak sú v iných členských štátoch ustanovené.

Ak v inom členskom štáte nie je možné uplatňovať osobitnú úpravu po dobu dvoch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku, v ktorom bol presiahnutý ročný obrat ustanovený týmto členským štátom, na účely odseku 2 písm. c) sa uvádza celková hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb malým podnikom tuzemskej osoby v tomto členskom štáte počas dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bolo oznámenie podľa odseku 2 podané.

Ak boli údaje podľa odseku 2 oznámené nesprávne, alebo ak nastala akákoľvek zmena v týchto údajoch, je malý podnik tuzemskej osoby povinný bezodkladne oznámiť správne alebo zmenené údaje na tlačive podľa odseku 2.

Ak malý podnik tuzemskej osoby spĺňa podmienky pre uplatňovanie osobitnej úpravy v členskom štáte podľa odseku 2 písm. b), daňový úrad povolí uplatňovanie osobitnej úpravy v tomto členskom štáte a pridelí mu individuálne identifikačné číslo s príponou EX pre tento členský štát. Rozhodnutie podľa prvej vety musí byť malému podniku tuzemskej osoby doručené do 35 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 2; ak v lehote podľa osobitného predpisu28af) nebolo doručené vyjadrenie príslušného orgánu členského štátu podľa odseku 2 písm. b) o splnení podmienok pre uplatňovanie osobitnej úpravy v tomto členskom štáte alebo príslušný orgán členského štátu podľa odseku 2 písm. b) požiadal daňový úrad o predĺženie tejto lehoty, daňový úrad rozhodnutie doručí bezodkladne po tom, ako získa vyjadrenie tohto príslušného orgánu o splnení podmienok pre uplatňovanie osobitnej úpravy v tomto členskom štáte. Proti rozhodnutiu podľa prvej vety nemožno podať odvolanie.

Ak malý podnik tuzemskej osoby nespĺňa podmienky pre uplatňovanie osobitnej úpravy v členskom štáte podľa odseku 2 písm. b), daňový úrad nepovolí uplatňovanie osobitnej úpravy v tomto členskom štáte. Rozhodnutie podľa prvej vety musí byť malému podniku tuzemskej osoby doručené do 35 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 2; ak v lehote podľa osobitného predpisu28af) nebolo doručené vyjadrenie príslušného orgánu členského štátu podľa odseku 2 písm. b) o splnení podmienok pre uplatňovanie osobitnej úpravy v tomto členskom štáte alebo príslušný orgán členského štátu podľa odseku 2 písm. b) požiadal daňový úrad o predĺženie tejto lehoty, daňový úrad rozhodnutie doručí bezodkladne po tom, ako získa vyjadrenie tohto príslušného orgánu o nesplnení podmienok pre uplatňovanie osobitnej úpravy v tomto členskom štáte.

Malý podnik tuzemskej osoby je povinný do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom uplatňoval osobitnú úpravu, podať výkaz, v ktorom uvedie tieto údaje:

 • a) individuálne identifikačné číslo s príponou EX,
 • b) celkovú hodnotu bez dane tovarov a služieb v eurách dodaných v tuzemsku v príslušnom kalendárnom štvrťroku, ktoré sa zahŕňajú do obratu podľa § 4 ods. 8, alebo hodnotu „0“, ak v príslušnom kalendárnom štvrťroku nedodal v tuzemsku žiadne takéto tovary alebo služby,
 • c) celkovú hodnotu bez dane tovarov a služieb v eurách dodaných v iných členských štátoch v príslušnom kalendárnom štvrťroku, ktoré sa zahŕňajú do obratu podľa ustanovení zákonov platných v týchto členských štátoch zodpovedajúcich § 4 ods. 8, v členení podľa jednotlivých členských štátov a podľa limitov pre jednotlivé odvetvia podnikania, ak sú v iných členských štátoch ustanovené, alebo hodnotu „0“, ak v príslušnom kalendárnom štvrťroku nedodal v týchto členských štátoch žiadne takéto tovary alebo služby.

Ak malý podnik tuzemskej osoby pri dodaní tovaru alebo služby uskutočnenom v inom členskom štáte prijíma platbu v cudzej mene, táto platba sa na účely splnenia povinnosti ustanovenej v odseku 2 písm. c) a d) a odseku 7 písm. c) prepočíta na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v prvý deň príslušného kalendárneho roka alebo nasledujúci deň, ak nebol tento kurz v prvý deň príslušného kalendárneho roka určený a vyhlásený.

Ak sa malý podnik tuzemskej osoby podľa odseku 5 rozhodne uplatňovať osobitnú úpravu aj v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom túto osobitnú úpravu uplatňuje, je povinný vopred oznámiť toto rozhodnutie daňovému úradu na tlačive podľa odseku 2. Oznámenie podľa prvej vety musí obsahovať individuálne identifikačné číslo s príponou EX, ktoré mu bolo pridelené. Malý podnik tuzemskej osoby nie je povinný v oznámení podľa prvej vety uviesť údaje podľa odseku 2 písm. c) a d), ktoré uviedol vo výkazoch podaných podľa odseku 7. Na povolenie uplatňovania osobitnej úpravy v členskom štáte podľa prvej vety sa primerane vzťahujú odseky 5 a 6.

Ak sa malý podnik tuzemskej osoby, ktorému bolo vydané rozhodnutie podľa odseku 5 alebo odseku 9, rozhodne neuplatňovať osobitnú úpravu v niektorom členskom štáte alebo sa rozhodne neuplatňovať osobitnú úpravu v žiadnom členskom štáte, je povinný vopred oznámiť toto rozhodnutie daňovému úradu na tlačive podľa odseku 2. Oznámenie podľa prvej vety musí obsahovať individuálne identifikačné číslo s príponou EX, ktoré mu bolo pridelené, a označenie každého členského štátu, v ktorom sa malý podnik tuzemskej osoby rozhodol neuplatňovať osobitnú úpravu; daňový úrad bezodkladne rozhodne o zrušení uplatňovania osobitnej úpravy v tomto členskom štáte od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka po doručení oznámenia alebo od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho kalendárneho štvrťroka, ak bolo oznámenie doručené počas posledného mesiaca predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka, a k tomuto dňu odníme individuálne identifikačné číslo s príponou EX, ktoré bolo malému podniku tuzemskej osoby pre tento členský štát pridelené.

Ak hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb, ktoré sa zahŕňajú do ročného obratu v Únii, zdaniteľnou osobou presiahne v prebiehajúcom kalendárnom roku 100 000 eur, je zdaniteľná osoba povinná prestať uplatňovať osobitnú úpravu dodaním, ktorým bol tento obrat presiahnutý; zdaniteľná osoba je súčasne povinná do 15 pracovných dní od tohto dňa podať výkaz podľa odseku 7 za obdobie od začiatku príslušného kalendárneho štvrťroka do dňa, v ktorom hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb, ktoré sa zahŕňajú do ročného obratu v Únii, presiahla 100 000 eur.

Daňový úrad bezodkladne rozhodne o odňatí

 • a) individuálneho identifikačného čísla s príponou EX, ak ročný obrat v Únii malého podniku tuzemskej osoby v prebiehajúcom kalendárnom roku, uvedený vo výkazoch podľa odsekov 7 a 9, presiahol 100 000 eur,
 • b) individuálneho identifikačného čísla s príponou EX, ak malý podnik tuzemskej osoby prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 alebo
 • c) individuálneho identifikačného čísla s príponou EX prideleného pre iný členský štát, ak tento iný členský štát, v ktorom malý podnik tuzemskej osoby uplatňoval osobitnú úpravu na základe rozhodnutia podľa odseku 5 alebo odseku 9, oznámil, že malý podnik tuzemskej osoby nie je oprávnený na uplatnenie oslobodenia od dane na jeho území, alebo že sa oslobodenie od dane na území tohto iného členského štátu prestalo uplatňovať.

Osoby povinné platiť daň správcovi dane

Navrhuje sa, aby sa pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku zahraničnou osobou pre tuzemskú zdaniteľnú osobu (odsek 2) alebo pri dodaní služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zahraničnou osobou pre tuzemskú zdaniteľnú osobu alebo pre nezdaniteľnú právnickú osobu registrovanú pre daň neuplatnil prenos daňovej povinnosti, ak dodanie uskutočňuje malý podnik zahraničnej osoby, ktorý využíva osobitnú úpravu podľa § 68f.

Keďže nevyhnutnou podmienkou uplatnenia prenosu daňovej povinnosti pri dodaní tovaru podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) zahraničnou osobou je registrácia kupujúceho pre daň, v súvislosti s navrhovaným znením § 4, z ktorého vyplýva, že pre získanie štatútu platiteľa dane na účely zákona už nie je nevyhnutné pridelenie IČ DPH, sa navrhuje, že prenos daňovej povinnosti pri dodaní týchto tovarov osobe, ktorá je platiteľom dane, sa uplatní len v prípade, ak má pridelené IČ DPH. Pokiaľ ide o osoby registrované pre daň podľa § 7 alebo § 7a, prenos daňovej povinnosti sa uplatňuje naďalej a bez zmeny.

V súvislosti s navrhovaným novým znením § 4 a § 5 sa z dôvodov právnej istoty a zachovania efektivity pri uplatňovaní predmetného inštitútu v boji proti daňovým únikom navrhuje, aby sa tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní vybraných tovarov a služieb v tuzemsku medzi platiteľmi dane uplatnil výlučne v prípade, ak obaja účastníci dodania majú v čase jeho realizácie pridelené IČ DPH podľa § 4, § 4b alebo § 5.

Poskytovatelia platobných služieb

Navrhuje sa ustanoviť, že ak záznamy, ktoré je tuzemský poskytovateľ platobných služieb povinný viesť podľa § 70a ods. 2 a 3, neboli finančnému riaditeľstvu sprístupnené v ustanovenej lehote alebo ustanoveným spôsobom alebo sprístupnené záznamy boli neúplné alebo nesprávne, bude tuzemský poskytovateľ platobných služieb povinný tieto záznamy sprístupniť, respektíve opätovne sprístupniť finančnému riaditeľstvu, na základe výzvy daňového úradu v určenej lehote. Zároveň sa navrhuje explicitne uviesť, že nesplnenie povinnosti sprístupnenia záznamov ani na základe výzvy správcu dane či opätovného sprístupnenia záznamov sa považuje za nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy, čo predstavuje správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. j) daňového poriadku. V prípade, že poskytovateľ platobných služieb nesprístupnil záznamy v lehote ustanovenej v § 70a ods. 5 písm. b), čo sa samo osebe považuje za správny delikt podľa citovaného ustanovenia daňového poriadku, a túto povinnosť si nesplní ani v lehote určenej vo výzve daňového úradu, bude tak sankcionovaný opätovne.

Lehota na vyhotovenie faktúry

Faktúra podľa § 72 musí byť vyhotovená do 15 dní

 • a) odo dňa dodania tovaru alebo služby, ak odsek 2 neustanovuje inak,
 • b) odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá, ak odsek 2 neustanovuje inak,
 • c) od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43,
 • d) od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte,
 • e) od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1.

Ak platiteľ nemá do uplynutia lehoty na vyhotovenie faktúry podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) pridelené identifikačné číslo pre daň podľa § 4 alebo § 5, je povinný faktúru vyhotoviť do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o registrácii pre daň podľa § 4 ods. 3 alebo ods. 10 alebo § 5 ods. 3.“.

Obsah faktúry

S cieľom efektívneho boja proti daňovým podvodom a eliminácie daňovej medzery na DPH sa navrhuje znížiť hodnotu, do ktorej sa doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient a tankovacím automatom považuje na účely DPH za faktúru. Hoci Slovenská republika je na základe konzultačného procesu vo Výbore pre DPH uskutočneného v rámci pristúpenia k EÚ oprávnená považovať predmetné doklady do sumy ustanovenej súčasnou právnou úpravou za faktúru na účely zákona o DPH, je žiadúce znížiť sumu uvedenú na predmetných dokladoch na maximálny limit výslovne ustanovený v smernici o DPH (čl. 238). Predmetnej navrhovanej zmene predchádzali zistenia finančnej správy o zneužívaní týchto dokladov na účely neoprávneného odpočítania dane, keďže do sumy odpočítanej dane vo výške 2999,99 eur na základe zjednodušených faktúr ide aj o anonymizované miesto v kontrolnom výkaze. Súčasne na základe vykonaného porovnania právnych úprav platných v okolitých členských štátoch EÚ (ČR, PL, AT a HU) bolo zistené, že v súčasnosti uplatňovaný limit je v rámci uvedeného geografického priestoru suverénne najvyšší, keď dosahuje až štvornásobnú hodnotu sumy, do ktorého sú zdaniteľné osoby z Rakúska a Česka oprávnené vyhotoviť zjednodušenú faktúru. V prípade Maďarska a Poľska sa za zjednodušenú faktúru na účely DPH považuje dokonca len doklad na sumu do 100 eur.

Zdaňovacie obdobie

V § 77 ods. 2 dochádza v nadväznosti na nové znenia § 4 a § 5 k zmene ustanovenia momentu, od ktorého sa platiteľ dane môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Momentom, kedy k zmene môže dôjsť, je uplynutie viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca mesiaca, v ktorom mu bolo doručené rozhodnutie podľa § 4 ods. 2 alebo § 5 ods. 3.

Nadmerný odpočet

V nadväznosti na zmenu § 4 a § 5 bola upravená jedna z podmienok na vrátenie nadmerného odpočtu v lehote podľa § 79 ods. 2, podľa ktorej sa vyžaduje, aby platiteľ dane mal pridelené IČ DPH podľa § 4 a § 5 najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Ostatné podmienky, ktoré musí platiteľ dane splniť pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu ostávajú nezmenené.

Úhrada dane pri dovoze tovaru

Daň pri dovoze tovaru vyrubuje colný úrad a daň vyrubená colným úradom je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov, ak tento zákon v § 21 ods. 3, odsekoch 2 až 5 a v § 84b neustanovuje inak.

Postup podľa odseku 1 sa neuplatní pri dovoze tovaru, pri ktorom daňová povinnosť vznikla podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak

 • a) platiteľ, na účet ktorého sa podáva colné vyhlásenie, má v čase vzniku daňovej povinnosti sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, má v tuzemsku bydlisko, pridelené identifikačné číslo pre daň podľa § 4 alebo § 4b a účinné povolenie, ktorým sa udeľuje status schváleného hospodárskeho subjektu podľa colných predpisov,
 • b) platiteľ, na účet ktorého sa podáva colné vyhlásenie v rámci centralizovaného colného konania podľa colných predpisov, má v čase vzniku daňovej povinnosti pridelené identifikačné číslo pre daň podľa § 4, § 4b alebo § 5 a účinné povolenie, ktorým sa udeľuje status schváleného hospodárskeho subjektu podľa colných predpisov.

Platiteľ podľa odseku 2, na účet ktorého bolo podané colné vyhlásenie na tovar, pri ktorom vznikla daňová povinnosť podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), je povinný daň pri dovoze tovaru vypočítať a uviesť do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť; tento platiteľ je osobou povinnou túto daň zaplatiť.

Ak platiteľ uplatnil postup podľa odseku 3 a podmienky podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu neboli splnené, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 1,3 % zo sumy dane pri dovoze tovaru, ktorú by bol colný úrad vyrubil, ak by sa neuplatnil postup podľa odseku 3.

Správu dane podľa odseku 2 vykonáva daňový úrad a na správu dane sa použijú ustanovenia osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak.

Osobitný spôsob úhrady dane pri dovoze tovaru v rámci centralizovaného colného konania

Ak daňová povinnosť vznikla podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a colné vyhlásenie bolo v rámci centralizovaného colného konania podané na účet osoby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 84a ods. 2 písm. b), je osoba, v mene ktorej bolo podané colné vyhlásenie, povinná podať elektronickými prostriedkami colnému úradu, ktorému bol predložený tovar, dovozné vyhlásenie na účely úhrady dane pri dovoze tovaru (ďalej len „dovozné vyhlásenie“) najneskôr nasledujúci deň po dni, keď bolo prijaté colné vyhlásenie.

Dovozné vyhlásenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na webovom sídle finančného riaditeľstva.

Colný úrad bezodkladne po prijatí dovozného vyhlásenia oznámi osobe povinnej platiť daň (§ 69 ods. 8) sumu dane podľa odseku 1. Na oznámenie sumy dane sa primerane použijú ustanovenia colných predpisov o oznámení colného dlhu. Daň je splatná do desiatich dní odo dňa oznámenia sumy dane.

Ak dovozné vyhlásenie nebolo podané v lehote podľa odseku 1, colný úrad elektronicky zašle výzvu na podanie dovozného vyhlásenia osobe, v mene ktorej bolo podané colné vyhlásenie, aby dovozné vyhlásenie podala v lehote 10 dní od doručenia tejto výzvy; ak colné vyhlásenie podala iná osoba ako osoba, na účet ktorej bolo podané colné vyhlásenie, colný úrad o zaslaní výzvy informuje osobu, na účet ktorej bolo podané colné vyhlásenie.

Ak dovozné vyhlásenie nebolo podané ani v lehote po výzve podľa odseku 4, colný úrad určí daň podľa pomôcok a oznámi ju osobe povinnej platiť daň (§ 69 ods. 8). Na určenie dane podľa prvej vety sa primerane vzťahuje postup podľa osobitného predpisu.

Colný úrad uloží osobe, v mene ktorej bolo podané colné vyhlásenie,

 • a) pokutu do výšky 1 000 eur za porušenie povinnosti podľa odseku 1,
 • b) pokutu do výšky 10 000 eur za porušenie povinnosti podľa odseku 4.

Ak je osoba, v mene ktorej bolo podané colné vyhlásenie, zahraničnou osobou, je povinná zvoliť si zástupcu na doručovanie, ktorý má aktivovanú elektronickú schránku podľa osobitného predpisu,33b) pred prvým podaním colného vyhlásenia podľa odseku 1.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024

Do 31. decembra 2024 sa na účely § 4 ods. 1 písm. a) a § 81 ods. 1 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. júla 2024 uplatňuje hodnota 49 790 eur.

Osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a ktorá sa stala zdaniteľnou osobou pred 1. júlom 2024, sa stáva platiteľom dodaním tovaru alebo služby, ktorým dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, ak tento deň nastane do 31. decembra 2024 vrátane. Na podanie žiadosti o registráciu pre daň sa vzťahuje § 4 ods. 2 v znení účinnom od 1. júla 2024.

Ustanovenie § 8 ods. 1 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2024 sa nepoužije na nájomnú zmluvu s dojednaným právom kúpy tovaru, ktorý je predmetom nájmu, ak bola táto zmluva uzavretá do 30. júna 2024 vrátane.

Ustanovenia § 55 ods. 3 a ods. 4, § 69 ods. 13 a § 78 ods. 9 v znení účinnom do 30. júna 2024 sa vzťahujú na zdaniteľnú osobu, ktorej vznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 v znení účinnom do 30. júna 2024.

Ustanovenia § 55 ods. 3 a ods. 4 v znení účinnom od 1. júla 2024 sa vzťahujú na zdaniteľnú osobu, ktorá nesplnila registračnú povinnosť podľa § 4 alebo § 5 v znení účinnom do 30. júna 2024 a ktorej nevznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 v znení účinnom do 30. júna 2024.

Prechodné ustanovenie k uplatneniu samozdanenia pri dovoze tovaru

Postup podľa § 84a sa prvýkrát použije na dovoz tovaru, pri ktorom daňová povinnosť pri dovoze tovaru podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) vznikla po 30. júni 2024.

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. júla 2024 s výnimkou niektorých ustanovení súvisiacich s transpozíciou smernice 2020/285, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2025 a doplnenia § 70a, ktorého účinnosť sa navrhuje od 31. marca 2024.

Zdroj: Podnikam.sk