Zmeny v zdaňovaní virtuálnych mien a ďalšie od 1.1.2024

Čaká kryptomeny nižšie zdaňovanie? Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2024 prináša pozitívne zmeny v tejto oblasti aj ďalšie zmeny týkajúce sa niektorých cenných papierov.

V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) i v ďalších zákonoch dochádza po návrhoch poslancov NR SR k zmenám v oblasti zdaňovania virtuálnych mien a vybraných cenných papierov, pri uplatňovaní výdavkov pri vybraných príjmoch z kapitálového majetku a k zrušeniu tzv. CFC pravidiel pre fyzické osoby. Viac o zmenách sa dočítate v ďalších častiach článku.

Zmeny v zdaňovaní virtuálnych mien podľa zákona o dani z príjmov od 1.1.2024

Cieľom novely je podľa dôvodovej správy znížiť daňovo-odvodovú záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien, a tým zjednodušiť ich používanie v bežnom živote. Významným spôsobom by malo dôjsť aj k uľahčeniu investovania a sporenia bežnými občanmi, a to aj v rámci dlhodobého investičného sporenia či pripravovaného celoeurópskeho dôchodkového sporenia, keďže súčasné zdaňovanie príjmov z cenných papierov je v rozpore s cieľom podporovať dobrovoľné formy sporenia na dôchodok. O schválení zmien definitívne rozhodla NR SR dňa 28. júna 2023. Zmeny v zdaňovaní virtuálnych mien nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2024.

Virtuálnou menou je v zmysle § 2 novelizovaného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov digitálny nositeľ hodnoty, ktorý:

  • nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou, ani orgánom verejnej moci,
  • nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo,
  • nemá právny status meny alebo peňazí,
  • je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnických osobami ako platobný prostriedok,
  • možno prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Zákon o dani z príjmov po novom definuje v § 2 aj stablecoin staking. Stablecoinom sa rozumie akákoľvek virtuálna mena, ktorej cena je relatívne stabilná z dôvodu jej naviazania na určitú komoditu, peňažnú menu alebo z dôvodu regulácie jej ponuky na základe stanoveného algoritmu. Prírastok virtuálnej meny získaný overovaním transakcií vo virtuálnej sieti sa označuje ako staking.

K definičnej zmene došlo i v prípade pojmu predaja virtuálnej meny. Pôvodne sa za predaj virtuálnej meny považovala výmena virtuálnej meny za majetok, inú virtuálnu menu, za poskytnutie služby alebo jej odplatný prevod. Od 1. januára 2024 sa za predaj virtuálnej meny nebude považovať výmena virtuálnej meny za virtuálnu menu, ale bude za predaj považovaná výmena za stablecoin.

Podľa dôvodovej správy nie je primerané, aby bol príjem z výmeny jednej virtuálnej meny za inú virtuálnu menu zdaňovaný daňou z príjmu. Do základu dane, resp. čiastkového základu dane sa budú zahŕňať len príjmy z predaja virtuálnej meny, ak k ich predaju dôjde do jedného roka od ich nadobudnutia alebo v prípade, ak dochádza k výmene virtuálnej meny za stablecoin. Takýto príjem sa zdaní spolu s ostatnými príjmami sadzbou 19 %, resp. 25 % v závislosti od výšky príjmu.

Pri predaji virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia sa príjem zahrnie do osobitného základu dane podľa § 51e ods. 5 a 6 zákona o dani z príjmov a uplatní sa sadzba dane vo výške 7 % (podľa súčasnej právnej úpravy 19 %, resp. 25 %). Rovnaký princíp sa bude vzťahovať aj na príjmy z predaja kapitálového majetku plynúceho od subjektov kolektívneho investovania.

Do základu dane sa v zmysle novelizovaného § 17 ods. 3 písm. n) zákona o dani z príjmov nebude zahŕňať okrem príjmu z virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou v zdaňovacom období ani príjem z virtuálnej meny nadobudnutý stakingom. Tento príjem (výnos) sa zahrnie do základu dane v zdaňovacom období realizácie predaja virtuálnej meny.

Z doterajšieho znenia zákona vyplývalo, že ak fyzická osoba nakúpila za virtuálnu menu napríklad potraviny, nastal moment zdaniteľného plnenia, a s tým súvisiaca byrokratická a daňová záťaž. Po novom sa v § 9 zákona o dani z príjmov dopĺňa, že do základu dane daňovník zahrnie len rozdiel z výmeny virtuálnej meny za majetok alebo poskytnutie služieb a úhrnu výdavkov v sume 2 400 eur. Ak úhrn príjmov z výmeny znížený o výdavky nepresiahne v zdaňovacom období 2 400 eur, príjem je od dane oslobodený.

Príklad na oslobodenie príjmu z výmeny virtuálnej meny od dane z príjmov od 1. januára 2024

Daňovník si v roku 2024 kúpil bicykel, pričom kúpnu cenu zaplatil virtuálnou menou nadobudnutou kúpou. Reálna hodnota vymieňanej virtuálnej meny ku dňu výmeny je 6 000 eur. Výdavky za kúpu virtuálnej meny sú 5 000 eur. Rozdiel medzi príjmom z výmeny znížený o výdavky je 1 000 eur (6 000 eur – 5 000 eur). Vzhľadom na to, že v zdaňovacom období tento rozdiel nepresiahol 2 400 eur, príjem je od dane oslobodený. Ak by rozdiel presiahol 2 400 eur, príjem z výmeny virtuálnej meny za majetok sa považuje za príjem z predaja virtuálnej meny a podlieha dani z príjmov.

Novela zákona doplnila v § 25b zákona o dani z príjmov i spôsob oceňovania, ak bola virtuálna mena nadobudnutá predajom tovaru alebo služieb. Vstupnou cenou od 1. januára 2024 bude jej reálna hodnota. Príjem z predaja virtuálnej meny je súčasťou základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k jej predaju (napr. k výmene virtuálnej meny za majetok, a pod.) pri použití ocenenia vymieňanej meny reálnou hodnotou ku dňu výmeny.

Viac o súčasnom zdaňovaní kryptomien u fyzických či právnických osôb sa dočítate v článku Zdaňovanie kryptomien (virtuálnych mien).

Ďalšie zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2024

Novela zákona o dani z príjmov priniesla okrem pozitívnych zmien pri zdaňovaní virtuálnych mien aj nasledovné:

  • Pri príjmoch, akými sú úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností bude možné od 1. januára 2024 uplatniť výdavky preukázateľne priamo vynaložené na obstaranie finančného majetku, ktorý bol použitý pre dosiahnutie tohto príjmu. Cieľom uvedenej zmeny je dosiahnuť, aby predmetom daňovo-odvodovej povinnosti bol len skutočne dosiahnutý príjem, nie hrubý príjem, ktorý je predmetom dane v súčasnej právnej úprave. Ak si fyzická osoba požičia s úrokom 300 eur ročne a následne poskytne finančné prostriedky s úrokom 350 eur ročne, dosiahne príjem 50 eur (350 eur – 300 eur). Podľa súčasnej úpravy je fyzická osoba povinná zdaniť daňou z príjmov a zaplatiť aj zdravotný odvod zo sumy 350 eur. Podľa novej úpravy bude predmetom dane a odvodov len rozdiel v sume 50 eur.
  • V § 7 zákona o dani z príjmov sa nahrádza pojem „emisný kurz“ pojmom „obstarávacia cena“, ktorá je podľa novely zákona pre každého investora individuálna na rozdiel od emisného kurzu, ktorý je pre celú emisiu cenných papierov rovnaký.  Predmetné ustanovenie od 1. januára 2024 bude znieť nasledovne: „Príjmom z kapitálového majetku je aj výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a obstarávacou cenou cenného papiera; ak dôjde k predčasnému splateniu cenného papiera, namiesto menovitej hodnoty sa použije cena, za ktorú sa cenný papier kúpi späť.“
  • Príjmy z predaja cenných papierov, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu budú od 1. januára 2024 od dane oslobodené po uplynutí troch rokov od ich nadobudnutia (podľa súčasného znenia zákona neboli od dane oslobodené vôbec). Ide o cenné papiere investičného charakteru využiteľné retailovými investormi. Výnimkou sú príjmy z dočasných listov, vkladových listov, pokladničných poukážok, vkladných knižiek, kupónov, zmeniek, šekov, cestovných šekov, náložných listov, družstevných podielnických listov a vkladových potvrdeniek. Oslobodenie príjmu po uplynutí troch rokov platí aj pre príjem z vyplatenia podielových listov. Od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov alebo vyplatenia podielových listov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka.

Zmeny súvisiacich zákonov od 1. januára 2024

Okrem zákona o dani z príjmov bude novelizovaný aj zákon č.  566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Od 1. januára 2024 sa zdvojnásobí maximálna výška prostriedkov, ktorú môže občan v rámci dlhodobého investičného sporenia investovať za jeden kalendárny rok. Suma sa zvýši z doterajších 3 000 eur na 6 000 eur.

Novela zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní prinesie rozšírenie okruhu investorov, ktorí môžu investovať do alternatívnych investičných fondov. Zvýši sa tiež podiel majetku, ktorý môžu mať takéto fondy od kvalifikovaných investorov, z doterajších 20 % na 30 %.

Podľa predkladateľov je účelom zmeny zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení oslobodiť fyzické osoby od povinnosti platenia odvodov na zdravotné poistenie z príjmu z predaja virtuálnej meny, ak virtuálna mena nebola súčasťou ich obchodného majetku, a to bez ohľadu na tzv. časový test. Príjem z predaja virtuálnej meny nebude podliehať zdravotným odvodom od 1. januára 2024 (podľa aktuálnej úpravy bola sadzba zdravotných odvodov 14 %).

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/zmeny-v-zdanovani-virtualnych-mien-a-dalsie-od-1-1-2024 © Podnikajte.sk