Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Mnoho budúcich podnikateľov stojí na začiatku podnikania pred dôležitou úlohou – vybrať si vhodnú právnu formu podnikania. Riešenie tejto „dilemy“ nie je často jednoduché, okrem vlastného osobného nastavenia a preferencií by mal podnikateľ získať informácie a zvážiť odpovede na tieto otázky:

 • Aké je daňové a odvodové zaťaženie pri živnosti a s.r.o.?
 • Aký je rozdiel v administratíve, resp. pri vedení účtovníctva živnostníka a s.r.o.?
 • Aké úkony sú spojené so založením živnosti a s.r.o. a s akými výdavkami na založenie je potrebné počítať?
 • Ako môže byť za svoju prácu vyplácaný živnostník a ako spoločník/konateľ v s.r.o.?
 • Ako zodpovedá za následky podnikateľskej činnosti živnostník a ako s.r.o.?
 • A hoci sa na začiatku javí táto otázka ako menej podstatná, dôležité je zvažovať aj to, či sa dá prerušiť podnikanie formou živnosti/s.r.o. a ako je to s možným ukončením podnikania.

Týmto základným otázkam sa budeme podrobnejšie venovať v článku.

Živnosť v roku 2023 a ručenie

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) predstavuje živnosť sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.

Z uvedeného vyplýva, že živnostník vykonáva svoju činnosť samostatne, osobne a na vlastnú zodpovednosť a jeho cieľom je dosiahnuť vykonávaním tejto činnosti zisk. To, že živnostník vykonáva svoju prácu samostatne a osobne neznamená, že by pri výkone činnosti nemohol spolupracovať s inými živnostníkmi či firmami, napr. prostredníctvom uzatvorenej dohody o spolupráci, alebo napríklad zamestnávať vlastných zamestnancov.

Nakoľko živnostník vykonáva svoju činnosť na vlastnú zodpovednosť, ručí za prípadné straty z podnikania celým svojím majetkom, nielen majetkom nadobudnutým podnikaním. V praxi to znamená, že ak živnostníkovi vzniknú v dôsledku podnikania dlhy či exekúcie, hrozí mu strata aj jeho súkromného majetku.

Spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2023 a ručenie

Spoločnosť s ručením obmedzeným je podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) spoločnosťou, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnickou osobou, ktorá vykonáva svoju obchodnú činnosť pod vlastným obchodným menom. Na vykonávanie činnosti musí mať (rovnako ako živnostník) oprávnenie – živnosť. S.r.o. má svoje orgány:

 • najvyšší orgán – valné zhromaždenie (tvoria ho všetci spoločníci),
 • štatutárny orgán – konateľ,
 • kontrolný orgán – dozorná rada (vytvára sa, ak jej vznik určuje spoločenská zmluva).

Spoločnosť s ručením obmedzeným ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom, kým spoločníci ručia za spoločnosť iba do výšky svojho nesplateného vkladu. Pri založení spoločnosti tvoria vklady spoločníkov tzv. základné imanie, ktorého výška je minimálne 5 000 €. Výška vkladu jedného spoločníka je minimálne 750 €. Vklady jednotlivých spoločníkov musia byť ku dňu zápisu do obchodného registra splatené minimálne vo výške 30 % z každého vkladu, spoločne minimálne vo výške 50 % zo všetkých vkladov. Ak by niektorý zo spoločníkov nesplatil svoj vklad už pri založení spoločnosti, bude nesplatenou časťou vkladu ručiť za záväzky spoločnosti.

Príklad na ručenie nesplatenou časťou vkladu spoločníka v s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným zakladajú traja spoločníci – pani Mária, pán Jozef a pán Milan. Podľa spoločenskej zmluvy sú vklady do základného imania jednotlivých spoločníkov nasledovné: pani Mária a pán Jozef vkladajú do základného imania peňažný vklad vo výške 2 000 € každý a pán Milan vkladá do spoločnosti peňažný vklad vo výške 1 000 €. Pani Mária aj pán Milan splatili svoje vklady do spoločnosti v plnej výške, kým pán Jozef splnil svoju povinnosť len vo výške 1 000 €, t.j. ku dňu zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra splatil svoj peňažný vklad na 50 %. Pani Mária a pán Milan po splatení celého vkladu do základného imania už osobne nezodpovedajú za prípadné dlhy spoločnosti, zatiaľ čo pán Jozef bude ručiť za dlhy spoločnosti do výšky 1 000 € (do výšky svojho nesplateného vkladu).

Konateľ, ako štatutárny orgán s.r.o., vykonáva svoju činnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a spoločníkov. Ak by konateľ svoju činnosť nevykonával tak, ako mu to predpisuje obchodný zákonník a porušoval by svoje povinnosti, zodpovedal by za škodu, ktorú by svojím konaním spoločnosti spôsobil. Ak by s.r.o. mala viac konateľov, zodpovedali by za vzniknutú škodu spoločne, nerozdielne. Viac informácií nájdete v článku Konateľ s.r.o – zodpovednosť, práva a povinnosti.

Založenie živnosti v roku 2023

Samotné zriadenie živnosti je pre živnostníka administratívne vcelku jednoduché a nákladovo nenáročné. Proces získania osvedčenia o živnostenskom podnikaní sa začína ohlásením živnosti. Ohlásenie je možné realizovať elektronicky, prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk) alebo osobne na mieste príslušnom okresnom úrade.

Živnostenské oprávnenie vydáva okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, miestne príslušný podľa bydliska živnostníka. Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká živnostníkovi – fyzickej osobe dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom.

Živnostenský zákon rozlišuje medzi troma druhmi živností, s ktorými sú spojené rôzne podmienky na získanie živnostenského oprávnenia:

 • voľná živnosť  – nevyžaduje sa odborná spôsobilosť, postačuje aby bola fyzická osoba plnoletá, bezúhonná a mala spôsobilosť na právne úkony, fyzická osoba je povinná dokladovať iba oprávnenie užívať nehnuteľnosť (aj to len v tom v prípade, ak miesto podnikania bude odlišné od bydliska fyzickej osoby),
 • viazaná živnosť – okrem vyššie uvedených všeobecných podmienok musí byť fyzická osoba odborne spôsobilá na vykonávanie živnosti, napr. masér preukazuje svoju spôsobilosť absolvovaním strednej zdravotníckej školy či bezpečnostný technik osvedčením o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika,
 • remeselná živnosť – podmienkou prevádzkovania živnosti je splnenie všeobecných podmienok a zároveň preukázanie odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore, fyzická osoba sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo študijného odboru, napr. zámočník, mäsiar, manikérka a pod.

Základné správne poplatky súvisiace so založením živnosti uvádzame v prehľadnej tabuľke:

Správny poplatokVýška poplatku
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení – každá voľná živnosť5 €
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení – každá remeselná alebo každá viazaná živnosť15 €
Vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe6 €
Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe20 €

Výhodou elektronického ohlásenia živnosti je však možnosť zníženia poplatkov. Pri vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre voľnú živnosť je poplatok v takomto prípade odpustený úplne (osobne ide o 5 € za každú voľnú živnosť), pri remeselnej či viazanej činnosti je znížený na sumu 7,50 € (namiesto 15 €).

Príslušný odbor živnostenského podnikania vydáva osvedčenia do troch pracovných dní od doručenia kompletného ohlásenia.

Užitočné informácie ohľadne založenia živnosti v roku 2023 sa dočítate aj v článku Založenie živnosti v roku 2023.

Založenie s.r.o. v roku 2023

V porovnaní so živnosťou, založenie a vznik s.r.o. pozostáva z viacerých krokov:

 1. založenie spoločnosti – t. j. vypracovanie zakladateľskej listiny (ak spoločnosť zakladá jedna osoba) alebo spoločenskej zmluvy (ak spoločnosť zakladá viac spoločníkov), ktorá obsahuje: meno spoločnosti, sídlo, druhy činností, ktoré bude spoločnosť vykonávať, popis orgánov spoločnosti (obligatórne/povinne vytvárané a fakultatívne/dobrovoľne vytvárané), definovanie výšky vkladov spoločníkov a pod.,
 2. ohlásenie živnosti pre s.r.o. – ku ohláseniu živnosti sa prikladá zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva ako doklad o založení spoločnosti, prípadne ďalšia potrebná dokumentácia,
 3. podanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra (podáva sa výlučne elektronicky), vrátane úhrady správneho poplatku vo výške 150 €,
 4. vznik spoločnosti = zápis do obchodného registra  príslušný registrový súd zrealizuje zápis spravidla do dvoch pracovných dní od doručenia návrhu na zápis a po zaplatení správneho poplatku (v praxi sa však táto lehota obvykle predlžuje podľa vyťaženia konkrétneho súdu).

S.r.o. môže založiť aj jedna osoba, najviac však môže mať 50 spoločníkov. Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného zákona, čo neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť ani osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

Novinkou, ktorá od 1. februára 2023 uľahčuje proces založenia niektorých spoločností, je možnosť založiť s.r.o. zjednodušene – online, prostredníctvom elektronického formulára. Formulár je zverejnený na stránke Ministerstva spravodlivosti SR v časti Zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Formulár umožňuje vytvorenie spoločenskej zmluvy, vďaka čomu zakladateľ presne vie, aké informácie musí spoločenská zmluva obsahovať. Takto pripravenú spoločenskú zmluvu je možno stiahnuť a uložiť vo formáte XML alebo PDF. Upozorňujeme, že na podanie návrhu na zápis do Obchodného registra je už potrebné prihlásiť sa do portálu slovensko.sk.

Ďalšie užitočné informácie ohľadne založenia s.r.o. v roku 2023 sa dočítate aj v článku Založenie s.r.o. v roku 2023.

Vyplácanie príjmov živnostníka vs. vyplácanie majiteľa z s.r.o.

Veľkou výhodou živnosti je práve spôsob vyplácania živnostníka, ktorý si zarobené peniaze môže z podnikania vyberať kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka a môže nimi disponovať neobmedzene, aj na súkromné účely.

Oproti tomu spoločník v s.r.o. nemôže s financiami spoločnosti disponovať ako so svojimi súkromnými financiami (bez daňových dôsledkov). Spoločníkovi môže byť vyplatený príjem napríklad formou:

 • podielu na zisku, tzv. dividendou, ktorá sa vypláca najskôr po skončení účtovného obdobia, zostavení a schválení účtovnej závierky a následne po zasadnutí valného zhromaždenia, ktoré vyplatenie dividend musí schváliť,
 • mzdy alebo odmeny,
 • fakturácie zo živnosti do vlastnej s.r.o.,
 • vyplácania honoráru na základe autorskej alebo licenčnej zmluvy a pod.

Viac informácii o spôsoboch vyplácania sa dočítate v článku Ako vyberať peniaze z s.r.o. (odmena spoločníka/konateľa).

Platenie odvodov živnostníka vs. v s.r.o. v roku 2023

Živnostník má od začiatku podnikania povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne (pokiaľ nemá iného platiteľa poistného, napr. súbežne uzatvorenú pracovnú zmluvu u iného zamestnávateľa), pričom minimálny odvod pre rok 2023 je vo výške 84,77 € mesačne. V ďalších rokoch podnikania platí živnostník preddavky na zdravotné poistenie v závislosti od výšky dosiahnutého vymeriavacieho základu. Ten sa počíta z čiastkového základu dane (z podnikania či inej SZČ) uvedeného v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby. Napríklad, z daňového priznania za rok 2023 sa bude vychádzať pri platení preddavkov od 1.1.2025.

Od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne je živnostník v začiatku podnikania oslobodený (nemusí ísť o jeden rok, ako sa často nesprávne hovorí). Po skončení tohto obdobia (k 1.7., príp. 1.10. nasledujúceho roka) Sociálna poisťovňa živnostníka automaticky kontaktuje s výmerom platieb, ak mu povinnosť ich platenia vznikne. Aktuálne sú minimálne odvody na sociálne poistenie vo výške 200,72 € mesačne, ich výška však rovnako ako v zdravotnom poistení závisí od vymeriavacieho základu, ktorý vychádza z čísel v daňovom priznaní. Viac o odvodoch živnostníka sa dočítate v článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2023.

Odvody spoločníka v s.r.o. sa odvíjajú od spôsobu jeho odmeňovania. V praxi sa často, najmä v menších s.r.o., stretávame so scenárom, kedy spoločník nepoberá za svoju funkciu žiadnu odmenu, ale má nárok na podiel na zisku. Podiel na zisku sa mu spravidla vypláca podľa výšky jeho vkladu do základného imania. Ak spoločnosť dosiahne zisk a valné zhromaždenie schváli vyplatenie dividendy spoločníkovi, ten okrem zrážkovej dane (so sadzbou 7 %), ktorú za neho odvádza spoločnosť, neplatí už žiadne ďalšie odvody (za predpokladu, že má zdravotné poistenie uhrádzané iným spôsobom, napr. ako samoplatiteľ). Ak by mal spoločník so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, platí rovnaké odvody ako bežný zamestnanec.

Je dôležité poznamenať, že ak spoločník nepoberá za svoju činnosť žiadnu odmenu či mzdu, z ktorých by mal uhrádzané odvody na sociálne poistenie, nevzniká mu nárok napr. na podporu v nezamestnanosti, nemocenské, materské a pod.

Rovnako to platí aj pre konateľa s.r.o., ktorý ak nemá so spoločnosťou dohodnutú odmenu za výkon svojej funkcie, neplatí žiadne odvody (zdravotné poistenie by mal mať pokryté iným spôsobom, napr. ako samoplatiteľ). Ak by však mal so spoločnosťou uzatvorenú napr. mandátnu zmluvu s pravidelným vyplácaním odmeny, z tejto odmeny odvádza odvody na zdravotné i sociálne poistenie. Konateľ môže mať so spoločnosťou taktiež uzatvorenú pracovnú zmluvu. V takomto prípade platí rovnaké odvody ako každý iný zamestnanec.

V nadväznosti na platenie odvodov konateľov/spoločníkov by sme však radi upozornili na novinku od roku 2023, a to na zavedenie tzv. minimálneho zdravotného odvodu zamestnanca. Ten musí byť podľa nových ustanovení zákona na úrovni odvodu zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, t. j. pre rok 2023 minimálne 32,81 € mesačne (393,82 € ročne). Ak si v minulosti konateľ priznal odmenu napríklad 10 € či 100 €, mal pokryté zdravotné poistenie, ale odvádzal štátu na zdravotné poistenie veľmi nízku sumu. Od roku 2023 je aj v takýchto prípadoch stanovené minimum. Viac si prečítajte v článku Minimálne zdravotné odvody zamestnanca od roku 2023.

V článku Odvody konateľa s.r.o. v roku 2023 nájdete informácie o tom, ako môže byť konateľ s.r.o. odmeňovaný a aké odvodové povinnosti z jednotlivých spôsobov odmeňovania vyplývajú pre firmu či samotného konateľa.

Platenie daní – živnosť vs. s.r.o. v roku 2023

Živnostníkov sa v roku 2023 týkajú tieto sadzby dane z príjmov:

 • 15 % – znížená sadzba dane z príjmov – uplatní sa, ak celkové zdaniteľné výnosy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nepresiahnu sumu 49 790 € (ak príjmy živnostníka prekročia túto sumu, aplikuje sa už základná, resp. zvýšená sadzba dane)
 • 19 % – základná sadzba dane z príjmov sa aplikuje na tú časť základu dane ktorá nepresiahne sumu 176,8 – násobku sumy platného životného minima vrátane, t. j. sumu 41 445,46 € (vrátane),
 • 25 % – zvýšená sadzba dane z príjmov sa aplikuje na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 176,8 – násobku sumy platného životného minima, t. j. sumu 41 445,46 €.

Výhodou živnostníka je napríklad možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2023 v maximálnej výške 4 922,82 €. Živnostník má zároveň nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa, ktorého výška v roku 2023 závisí od veku vyživovaného dieťaťa – do 18 rokov najviac 140 € a od 18 rokov maximálne 50 € za mesiac.

Ďalšou výhodou, ktorú má živnostník (neplatiteľ DPH), je možnosť uplatnenia tzv. paušálnych výdavkov. Živnostník uplatňuje výdavky percentom z príjmov, tzv. paušálne výdavky v sume 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, maximálne do výšky 20 000 € ročne, plus zaplatené odvody.

Pre spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2023 platia sadzby dane:

 • 15 % – znížená sadzba dane z príjmov – ktorú uplatní spoločnosť, ak jej zdaniteľné výnosy nepresiahnu sumu 49 790 €,
 • 21 % – základná sadzba dane – uplatní ju spoločnosť, ktorej celkové výnosy v roku 2023 presiahnu sumu 49 790 €,
 • 7 % – zrážková daň, ktorú spoločnosť uhrádza pri vyplácaní dividend spoločníkom.

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako samostatný daňový subjekt nemá možnosť uplatnenia daňového bonusu, nezdaniteľnej časti základu dane ani výdavkov percentom z príjmov, tzv. paušálnych výdavkov. Do daňových výdavkov si s.r.o. môže uplatniť iba preukázateľné výdavky, čo by mohlo byť nevýhodou v situácii, kedy začínajúci podnikateľ neočakáva vysoké vstupy do podnikania (napr. pri duševných povolaniach a pod.).

Ak by však spoločník či konateľ s.r.o. nechcel stratiť možnosť uplatnenia daňového bonusu či nezdaniteľnej časti základu dane, môže sa v s.r.o. zamestnať napr. na pracovnú zmluvu. Ako zamestnanec, ktorý dosahuje príjem zo závislej činnosti, by následne mal nárok aj na daňový bonus aj na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Zrušenie živnosti vs. zrušenie s.r.o. v roku 2023

Zrušenie živnosti je podobne ako aj vznik živnosti, spojené s pomerne jednoduchými administratívnymi úkonmi. Živnosť je možné zrušiť prakticky „zo dňa na deň“, ak sa tak podnikateľ rozhodne. Oznámenie ukončenia podnikania je potrebné fyzicky odniesť alebo elektronicky doručiť na príslušný okresný úrad. V jednoduchom formulári sa uvádza dátum ukončenia podnikateľskej činnosti. K uvedenému dňu živnostenské oprávnenie zaniká. Živnostník má taktiež možnosť prerušenia živnosti.

Ukončenie podnikateľskej činnosti s.r.o. nie je až také jednoduché. O zrušení s.r.o. musí rozhodnúť valné zhromaždenie, minimálne dvojtretinovou väčšinou hlasov. Nasleduje likvidácia spoločnosti, ktorá smeruje k uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha právo na likvidačný zostatok. Vykonáva ju likvidátor zvolený valným zhromaždením a spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“. K zrušeniu s.r.o. dochádza samotným výmazom z obchodného registra, pričom návrh na výmaz predloží likvidátor. Inou formou ukončenia podnikania s.r.o. môže byť aj zlúčenie, konkurz či predaj.

Administratívna záťaž a vedenie účtovníctva – živnosť vs. s.r.o.

Rozdiely pri administratívnej záťaži je možné vidieť už pri samotnom zakladaní podnikania. Napríklad, pri živnosti vidíme výhodu v menšej administratívnej náročnosti oproti všetkým úkonom, ktoré je potrebné vykonať pri založení s.r.o.. Založenie s.r.o. si často vyžaduje asistenciu právnika (napr. na prípravu spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny), t. j. vynaloženie dodatočných nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti. Takisto je náročnejšie ukončiť podnikanie s.r.o. ako zrušiť živnosť.

Na rozhodnutie, akú právnu formu podnikania zvoliť, má vplyv aj administratíva pri vedení účtovníctva (jednoduché, podvojné, resp. daňová evidencia).

Živnostník sa môže rozhodnúť, či bude viesť jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo bude uplatňovať paušálne výdavky. Rovnako sa môže rozhodnúť aj pre vedenie podvojného účtovníctva, čo sú však ojedinelé prípady. Oproti tomu s. r. o. túto možnosť nemá, musí povinne viesť podvojné účtovníctvo, zostavovať a zverejňovať účtovnú závierku. Účtovná závierka s.r.o. je po jej zverejnení dostupná verejne na internete. Výsledky podnikania živnostník nemusí nikde zverejňovať.

Vedenie podvojného účtovníctva však môže zabezpečiť kvalitný prehľad o transakciách a informácie z účtovnej závierky môžu mať veľkú výpovednú hodnotu pre jej používateľov, napr. pri komunikácii s bankou či inými inštitúciami, ktoré požadujú podrobnejšie analýzy finančných výsledkov pred poskytnutím úveru a pod.

Náš tip: S vedením účtovníctva vám pomôžu kvalitné účtovné softvéry od spoločnosti KROS. Jednoduché účtovníctvo aj vedenie daňovej evidencie vám uľahčí ALFA plus. Ak sa živnostník rozhodne uplatňovať paušálne výdavky, pre vytvorenie daňového priznania mu postačí program TAXA. V podvojnom účtovníctve sa môžete spoľahnúť na program OMEGA. Pripravené vzory účtovania, automatické funkcie aj vytvorenie daňových priznaní či účtovnej závierky, to všetko podľa aktuálnej legislatívy. Samozrejmosťou je aj digitalizácia.

Zhrnutie – čo sa oplatí viac – živnosť či s.r.o.?

Nie je možné jednoznačne povedať, čo sa oplatí viac. Každá forma podnikania so sebou prináša určité výhody aj nevýhody. Rozhodnutie často závisí od preferencií podnikateľa, jeho vízie do budúcnosti, od toho, či je podnikateľ závislý od pravidelného mesačného príjmu alebo mu postačuje vyplatenie dividendy po skončení účtovného obdobia (problematické je najmä prvé obdobie, kedy treba čakať, inak sa aj dividenda môže vyplácať pravidelnejšie).

Živnosť sa môže podnikateľovi oplatiť pri nižších príjmoch, prípadne ak podnikateľ očakáva nižšie alebo žiadne reálne výdavky (možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov). Z hľadiska daní je tiež výhodou nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka či daňového bonusu na dieťa. Ako hlavnú nevýhodu živnosti by sme mohli označiť ručenie za podnikanie celým majetkom živnostníka, vrátane súkromného majetku.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť výhodnejšia, ak plánujete vyššie príjmy – vzhľadom na platenie odvodov a daní, ktoré je možné určitým spôsobom ovplyvňovať. Výhodné je tiež, že spoločníci v prípade splatenia svojich vkladov do základného imania už neručia za dlhy spoločnosti svojím súkromným majetkom. Pri s.r.o. je širšia možnosť expandovania podnikania, či už vstupom nových spoločníkov/investorov, navýšením vkladov spoločníkov do základného imania či zlúčením s inou spoločnosťou.

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/pravne-formy/zivnost-vs-sro-2023 © Podnikajte.sk