Prehľad zmien pre podnikateľov od roku 2023

Od roku 2023 začína platiť množstvo noviniek pre podnikateľov, účtovníkov či mzdárov. Prehľad dôležitých zmien prinášame v článku.

Zníženie sadzby DPH na šport a gastro od roku 2023 a ďalšie zmeny v zákone o DPH

Od roku 2023 sa zavádza znížená sadzba DPH 10 % zo základu dane na nové služby súvisiace so športom a v gastrosektore – najprv prechodne do 31. marca 2023 platí pre prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu, na vstupné do umelých kúpalísk a na reštauračné a stravovacie služby. Od 1. apríla 2023 sa následne do prílohy obsahujúcej služby so zníženou sadzbou DPH doplnili tieto služby komplexne, a to takto:

 • preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi,
 • služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby
 • prevádzka športových zariadení – len sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení, ako napríklad štadiónov, arén, klzísk, plavární, športových ihrísk, golfových ihrísk, kolkární, tenisových kurtov a jazdiarní, na účely vykonávania športu,
 • služby fitnescentier – len vstupné do fitnescentier,
 • služby súvisiace s prevádzkou rekreačných parkov a pláží – len vstupné do umelých kúpalísk.

Viac informácií nájdete v článku Sadzby DPH v roku 2023.

Medzi ďalšie zmeny v zákone o DPH od roku 2023 patrí:

 • povinnosť opravy odpočítanej DPH, ak je záväzok 100 dní po splatnosti,
 • zmena definície nevymožiteľnej pohľadávky,
 • zrušenie povinnosti registrácie na DPH pre zdaniteľné osoby uskutočňujúce výhradne oslobodené činnosti (napríklad finančné či poisťovacie činnosti),
 • zmena obdobia, za ktoré sa podáva mimoriadne daňové priznanie k DPH,
 • spresnenie pojmu zásielky tovaru neobchodného charakteru,
 • určenie výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži tovaru a ďalšie.

Viac informácií o týchto aj ďalších zmenách nájdete v článku Novela zákona o DPH od roku 2023 a 2024.

Vyšší daňový bonus na dieťa od roku 2023

Najdiskutovanejšou novinkou pri schvaľovaní novely zákona o dani z príjmov bolo práve zvýšenie daňového bonusu na dieťa. Ten sa napokon na prechodné obdobie dvoch rokov zvyšuje na:

 • 50 eur mesačne, ak ide o dieťa vo veku nad 18 rokov,
 • 140 eur mesačne, ak ide o dieťa vo veku do 18 rokov (nárok na mesačnú sumu daňového bonusu nie je, ak sa poskytuje na toto dieťa dotácia na stravovanie),

pričom uvedené maximálne sumy mesačného daňového bonusu sú ohraničené, a to príslušným percentom zo základu dane (čiastkového základu dane), podľa počtu detí.

Podrobné informácie nájdete v článku Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023.

Okrem daňového bonusu nastali aj ďalšie zmeny v peňažných dávkach pre rodičov, o ktorých si prečítajte v článku Peňažné dávky pre rodiča v roku 2023.

Novinky v transferovom oceňovaní od roku 2023 a ďalšie zmeny v zákone o dani z príjmov

V oblasti transferového oceňovania platia od roku 2023 (okrem iných) dve dôležité novinky:

 • prísnejšie posudzovanie ekonomického prepojenia firiem – podľa novelizovaného ustanovenia sa na účely počítania priameho podielu, nepriameho podielu alebo nepriameho odvodeného podielu spočítavajú podiely blízkych osôb a ak ich súčet je najmenej 25 %, príslušné osoby alebo subjekty sa považujú za ekonomicky prepojené,
 • zavedenie „bezpečného prístavu“, kedy nejde o významnú kontrolovanú transakciu – podľa novely zákona sa za kontrolovanú transakciu nepovažuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého ani jedna závislá osoba nedosiahne zdaniteľný príjem (výnos), ani daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur. Uvedené neplatí, ak ide o úver alebo pôžičku s istinou nad 50 000 eur.

Medzi ďalšie zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2023 patrí napríklad:

 • úprava spôsobu registrácie daňovníkov na daň z príjmov,
 • spresnenie stanovenia základu dane u nerezidenta SR, ktorý vykonáva činnosť prostredníctvom stálej prevádzkarne,
 • zmena zdanenia výnosov z komerčných dlhopisov nerezidentov.

Podrobnosti o týchto, aj ďalších daňových zmenách, nájdete v článku Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024.

Výmena informácií o podnikajúcich na elektronických platformách od roku 2023

Od roku 2023 platí pre elektronické platformy povinnosť zasielať daňovým úradom údaje o predávajúcich a ich príjmoch na týchto platformách. Uvedená výmena informácií sa týka tak cezhraničného využívania, ako aj domácich platforiem, ktoré ponúkajú predaj tovaru, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom nehnuteľností či poskytovanie ubytovania alebo iných služieb (ako napr. Booking, Airbnb, Uber, Bolt a pod.).

Podrobné informácie o novej povinnosti, jej termínoch či výnimkách, sa dočítate v článku Výmena informácií o podnikajúcich na elektronických platformách od 1. 1. 2023.

Zmeny súvisiace so štátom podporovaným nájomným bývaním od roku 2023

V súvislosti s novinkou týkajúcou sa nájomného bývania nastávajú od roku 2023 aj niektoré daňové zmeny. V oblasti zamestnávania sa zavádza príspevok na štátom podporované nájomné bývanie. Tento príspevok môže poskytnúť zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý je nájomcom v zmysle štátom podporovaného nájomného bývania, v sume najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360 eur za kalendárny mesiac. Zamestnávateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť o poskytovaní príspevku, nie je to jeho zákonná povinnosť. Pre zamestnanca však ide o oslobodený príjem.

Okrem toho sa od roku 2023 zavádza nová znížená sadzba DPH vo výške 5 % zo základu dane v súvislosti so štátom podporovaným nájomným bývaním, a to napríklad na dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, na obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe.

Viac informácií nájdete v článku Nájomné bývanie z daňového hľadiska od roku 2023.

Zmena súm stravného a elektronické gastrolístky od roku 2023

Od 1.1.2023 sú platné vyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Nové sumy stravného pre časové pásma sú:

 • 6,80 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 10,10 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 15,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

Hodnota stravovacej poukážky od 1.1.2023 musí byť najmenej v sume 5,10 eur, pričom primárne sa majú od roku 2023 poskytovať gastrolístky elektronicky (výnimkou povinnej elektronizácie lístkov je situácia, že použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné). Živnostník či iná SZČO si môžu do daňových výdavkov zahrnúť 3,74 eur na stravné za každý odpracovaný deň.

Podrobné informácie si môžete prečítať v článku Stravné zamestnancov a SZČO od 1.1.2023.

Vyššia minimálna mzda od roku 2023 a zvýšenie príplatkov od 1.6.2023

V roku 2022 sa podarilo po prvýkrát dospieť medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov k dohode na minimálnej mzde, ktorá bude platiť od 1.1.2023. Jej výška je v roku 2023 rovných 700 eur pre prvý stupeň náročnosti prác. Hodinová minimálna mzda pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je v roku 2023 vo výške 4,023 eur.

Viac informácií nájdete v článku Minimálna mzda v roku 2023 – tabuľka.

Zmena nastáva aj vo výške príplatkov za prácu cez víkend či nočnú prácu, avšak napokon až od 1.6.2023. Od tohto dátumu dochádza k ich “rozmrazeniu”, príplatky budú opätovne naviazané na výšku minimálnej mzdy (ako platilo do konca roka 2020), a to určitým percentom z minimálnej hodinovej mzdy.

Nové sumy príplatkov nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1.6.2023.

Zavedenie minimálnych zdravotných odvodov pre zamestnancov od roku 2023

Od roku 2023 sa zavádza minimálny zdravotný odvod poistného pre zamestnanca, ktorý musí byť na úrovni odvodu zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu. Pre rok 2023 ide o sumu životného minima vo výške 234,42 eura. Znamená to, že zamestnanec musí zaplatiť na zdravotných odvodoch v roku 2023 minimálne 32,81 eura mesačne (393,82 eur ročne). Ak vypočítaný zdravotný odvod nedosiahne požadovanú minimálnu výšku, zamestnanec musí doplatiť sumu rozdielu, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa.

O tom, aké sú výnimky, aj ďalšie informácie a príklady, nájdete v článku Minimálne zdravotné odvody zamestnanca od roku 2023.

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy v roku 2023 využite našu mzdovú kalkulačku.

Odvodová odpočítateľná položka a analytické údaje zamestnancov od roku 2023

Od roku 2023 sa namiesto výnimky z dôchodkového poistenia podľa § 227a zákona o sociálnom poistení pre dohodárov – študentov a dôchodcov uplatňuje tzv. odvodová odpočítateľná položka. Jej výška sa nemení, zmenia sa však niektoré povinnosti s ňou súvisiace.

Podrobné informácie nájdete v článku Odvodová odpočítateľná položka študentov a dôchodcov v roku 2023.

Ďalej do zákona o sociálnom poistení pribúda od 1.1.2023 nová povinnosť týkajúca sa vedenia evidencie analytických údajov zamestnanca (číselného kódu miesta výkonu práce, dohodnutého rozsahu pracovného času, počtu odpracovaných hodín a číselného kódu dohodnutého druhu vykonávanej práce).

Upozorňujeme, že prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – zmena, je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni v termíne podania mesačného výkazu, resp. výkazu poistného a príspevkov za mesiac január 2023 analytické údaje za zamestnancov, ktorých zamestnávateľ prihlásil pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022.

Ako správne vyplniť nové údaje o zamestnancoch, nájdete v článku Evidencia analytických údajov zamestnanca od 1.1.2023.

Vyššie minimálne odvody SZČO od roku 2023

Minimálne mesačné odvody SZČO (napr. živnostníkov) do Sociálnej poisťovne v roku 2023 sú v sume 200,72 eur (33,15 % z 605,50 eur).

Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne pre SZČO bez zdravotného postihnutia sú v roku 2023 vo výške 84,77 eur (14 % zo 605,50 eur). Suma 42,38 eur platí v prípade osoby so zdravotným postihnutím.

Viac informácií nájdete v článku Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2023.

Zmeny v dôchodkoch od roku 2023

Od roku 2023 nastáva množstvo zmien aj v oblasti dôchodkov. Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 zvýši (valorizuje) dôchodky o 11,8 % automaticky, dôchodcovia nemusia o nič osobitne žiadať.

Novela zákona o sociálnom poistení zavádza od 1. januára 2023 nový inštitút – tzv. rodičovský dôchodok. Sociálna poisťovňa ho prizná poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku. Podmienkou je zároveň, aby dieťa takéhoto poberateľa dôchodku odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni. Výška rodičovského dôchodku tak závisí od sumy odvodov, ktoré dieťa odvádza do Sociálnej poisťovne.

O ďalších zmenách v dôchodkoch, v II. dôchodkovom pilieri aj dôchodkovom poistení sa dozviete v článku Zmeny v dôchodkoch od roku 2023.

Rozšírenie výnimky z nelegálneho zamestnávania od roku 2023 na dvojosobové s.r.o.

V roku 2023 dochádza k rozšíreniu výnimky z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú rodinnými príslušníkmi (napríklad manželia, súrodenci). To znamená, že od 1.1.2023 nepôjde o nelegálnu prácu (ani o nelegálne zamestnávanie), pokiaľ:

 • je práca vykonávaná pre fyzickú osobu – podnikateľa (napríklad živnostníka) alebo pre spoločnosť s ručením obmedzeným s najviac dvoma spoločníkmi, ktorí sú rodinnými príslušníkmi,
 • práca je vykonávaná príbuzným podnikateľa v priamom rade, súrodencom alebo manželom fyzickej osoby – podnikateľa alebo niektorého zo spoločníkov s.r.o.,
 • rodinný príslušník vykonávajúci prácu je dôchodkovo poistený, poberateľom dôchodku alebo žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Viac informácií nájdete v článku Zamestnávanie rodinných príslušníkov a zmena od roku 2023.

Sezónne zamestnávanie od roku 2023

Od roku 2023 má zamestnávateľ v prípade zamestnania ľudí na krátkodobú prácu vykonávanú podľa potreby v závislosti od fluktuácie zamestnancov (napríklad v prípade privyrobenia si za zber úrody) možnosť uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je obmedzená na trvanie 8 mesiacov. Limit hodín, ktoré možno na takýto druh dohody odpracovať, je stanovený na 520 ročne, pričom sa výkon sezónnej práce bude sčítavať. Maximálny týždenný pracovný čas je ustanovený na 40 hodín a najdlhšie počítanie priemeru je za obdobie 4 mesiace.

Viac informácií nájdete v článkoch Sezónne zamestnávanie od 1.1.2023: čo prinesie novinka v zákone? a Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2023.

Nová súdna mapa od roku 2023

Od 1.1.2023 dochádza k zániku niektorých súdov či zmene ich príslušnosti napríklad aj v obchodnoprávnej agende súdov. Táto tzv. nová súdna mapa si dáva za cieľ špecializovať súdy a sudcov, čoho výsledkom má byť v konečnom dôsledku aj zrýchlenie súdneho konania či zlepšenie kvality súdnych rozhodnutí.

Ako sa mení organizácia súdov a kde riešiť ktorú agendu po novom, sa dozviete v článku Nová súdna mapa od 1.1.2023.

Založenie spoločnosti online (zjednodušeným spôsobom) od 1.2.2023

Od 1. februára 2023 bude za splnenia zákonných podmienok možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným alebo podnik či organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov EÚ alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore, zjednodušeným spôsobom. Zjednodušená možnosť založenia spoločností bude účinnosťou novely Obchodného zákonníka znamenať novú možnosť nad rámec už existujúcich spôsobov založenia obchodných spoločností. V podstate pôjde o online proces registrácie spoločnosti, a to len v rámci jedného konania.

Aké podmienky treba splniť a ako by mal proces prebiehať, nájdete v článku Založenie s.r.o. online (zjednodušeným spôsobom) od 1.2.2023.

Zrušenie koncesionárskych poplatkov od 1.7.2023

V súvislosti so schválením štátneho rozpočtu na rok 2023 bolo schválené aj zrušenie koncesionárskych poplatkov (úhrad RTVS), a to s účinnosťou od 1. júla 2023. Financovanie prostredníctvom koncesionárskych poplatkov sa nahradí nárokovateľným príspevkom zo štátneho rozpočtu v zákonom stanovenej výške, ktorá sa bude každoročne valorizovať o mieru inflácie. Zamestnávatelia či domácnosti tak od 1.7.2023 už koncesionárske poplatky platiť nebudú.

Upozornenie: Dňa 2.1.2023 prezidentka SR vetovala zákon o dani z osobitnej stavby, prostredníctvom ktorého boli zrušené koncesionárske poplatky. Hoci má prezidentka výhrady k samotnej dani z osobitnej stavby, nie ku zmene týkajúcej sa koncesionárskych poplatkov, celý zákon však bude musieť opätovne prerokovať parlament. Ak prelomí prezidentkine veto, budú koncesionárske poplatky od 1.7.2023 zrušené. V prípade, že za zákon nezahlasuje potrebný počet poslancov, uvedená zmena platiť nebude.

Zdroj: Podnikajte.sk