Daň z motorových vozidiel za rok 2022

Používali ste v roku 2022 vozidlo na podnikanie? V článku nájdete najdôležitejšie informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2022.

Daň z motorových vozidiel je upravená zákonom č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“). Posledné zmeny nastali od 01.12.2020.

Pri ktorých vozidlách sa daň neplatí, aká je výška sadzieb dane a do kedy je daňovník povinný daň zaplatiť, sa dočítate v ďalších častiach článku.

Čo je predmetom dane podľa zákona o dani z motorových vozidiel v roku 2022

Predmet dane z motorových vozidiel je upravený v § 2 zákona o dani z motorových vozidiel.

Predmetom dane je vozidlo, kategórie M, N, L, O,  ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie (podľa Obchodného zákonníka) alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (napr. geodet, daňový poradca, atď.) v zdaňovacom období.

Používaním vozidla na podnikanie sa na účely tohto zákona rozumie:

 1. skutočné používanie vozidla na podnikanie,
 2. účtovanie o vozidle (v súvislosti so zákonom o účtovníctve),
 3. evidovanie vozidla v daňovej evidencii (v súvislosti s § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov),
 4. uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo
 5. používanie vozidla na podnikanie daňovníkom, pričom držiteľom tohto vozidla je osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená alebo vozidlo nepoužíva na podnikanie alebo daňovníkom je zamestnávateľ vyplácajúci cestovné náhrady zamestnancom.

Vozidlo teda je predmetom dane v momente, keď bude evidované v SR a splní jednu z podmienok v písmenách a) až e).

Živnostník alebo SZČO podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel bez ohľadu na to, či vedie jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňuje tzv. paušálne výdavky. Podstatné je, či podnikateľ používal vozidlo na podnikanie.

O používaní vozidla pri podnikaní živnostníka alebo inej SZČO sa dočítate v článku Pracovné cesty (cestovné náhrady) živnostníkov a iných SZČO v roku 2022.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame kategorizáciu motorových vozidiel, ktoré sú predmetom dane z motorových vozidiel v roku 2022:

Kategória vozidlaDefinícia
MMotorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich. Členia sa na M1 až M3
NMotorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru. Členia sa na N1 až N3.
LZaraďujú sa sem malé motocykle, motocykle, motorové trojkolky a štvorkolky.
OPrípojné vozidlá (vrátane návesov). Členia sa na O1 až O4.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené vyššie uvedené podmienky predmetu dane podľa § 2 zákona o dani z motorových vozidiel. Výnimku tvoria 2 prípady, a to:

 • u právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka,
 • ak počas toho istého mesiaca dôjde k zmene v osobe daňovníka pri tom istom vozidle, vzniká daňová povinnosť novému daňovníkovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene. Pôvodnému daňovníkovi zaniká daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, kedy došlo k zmene.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v SR,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla,
 • ukončeniu použitia vozidla zamestnávateľom a používaním vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená alebo ide o osobu, ktorá nie je podnikateľom.

Vznik a zánik daňovej povinnosti sa uvádza na riadku 2 daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Ktoré vozidlá nie sú predmetom dane a sú od dane oslobodené podľa zákona o dani z motorových vozidiel v roku 2022

Predmetom dane z motorových vozidiel nie je:

 • vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo M (prideľuje sa novo vyrobenému vozidlu, novokúpenému vozidlu, ktoré dosiaľ nebolo evidované, alebo vozidlu používanému na skúšobné jazdy),
 • historické vozidlo, ktorého evidenčné číslo obsahuje písmeno H,
 • športové vozidlo, ktorého evidenčné číslo obsahuje písmeno S,
 • vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II je označené ako špeciálne vozidlo.

Od dane je podľa § 4 zákona o dani z motorových vozidiel oslobodené vozidlo:

 • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
 • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
 • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Oslobodenie vozidla uplatňuje daňovník v rámci daňového priznania k dani z motorových vozidiel (napriek tomu, že je vozidlo od dane oslobodené, daňové priznanie je daňovník povinný podať), a to na strane 3 v riadku 11. Výnimkou sú vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.

Kto je daňovníkom podľa zákona o dani z motorových vozidiel v roku 2022

Daňovníka definuje § 3 zákona o dani z motorových vozidiel. Je to fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 1. je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade (napr. živnostník využívajúci svoje vozidlo pri vykonávaní podnikateľskej činnosti),
 2. má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku (napr. zahraničná osoba, ktorej patrí organizačná zložka a ktorá používa vozidlo na podnikanie na území SR),
 3. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená (daň platí užívateľ vozidla),
 4. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie (napr. živnostník, ktorý používa vozidlo svojho otca nepodnikateľa, na podnikanie),
 5. je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie (daň platí zamestnávateľ, nie zamestnanec používajúci vlastné motorové vozidlo na firemné účely).

Vyššie uvedené písmená sa uvádzajú v hlavičke daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Čo je základom dane podľa zákona o dani z motorových vozidiel v roku 2022

Základ dane upravuje § 5 zákona o dani z motorových vozidiel. V tabuľke uvádzame, čo je základom dane podľa jednotlivých kategórií vozidiel, ktoré sú predmetom tejto dane v roku 2022:

Kategórie vozidlaZáklad dane z motorových vozidiel
L, M, N, pričom jediným zdrojom energie je elektrina (tzv. elektromobil)Výkon motora v Kw*
L a M1 (osobné vozidlá)Zdvihový objem valcov motora v cm3
M2, M3, N1 až N3, O1 až O4
(úžitkové vozidlá a autobusy)
Najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav (riadok 32 dokladu vozidla)
Ťahač a návesNajväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu
(riadok 33 dokladu vozidla)

*Daňovník, u ktorého je predmetom dane elektromobil, podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, ale daň neplatí (uplatňuje sa nulová ročná sadzba dane z motorových vozidiel podľa prílohy č. 1 k zákonu o dani z motorových vozidiel).

Aké sú ročné sadzby dane z motorových vozidiel podľa zákona o dani z motorových vozidiel v roku 2022

Ročné sadzby dane podľa § 6 zákona o dani z motorových vozidiel sa:

 • v prílohe č. 1 vzťahujú na všetky vozidlá s výnimkou úžitkových vozidiel, ktorými sú ťahač a náves,
 • v prílohe č. 1a vzťahujú na úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves.

Ročné sadzby dane sa vzhľadom na vek vozidla znižujú alebo zvyšujú. Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane je definované v § 7 zákona o dani z motorových vozidiel. Vek vozidla sa určuje od momentu prvej evidencie vozidla (všeobecne, nielen na území SR). Zníženie, resp. zvýšenie ročnej sadzby uplatňuje daňovník v rámci daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Ročná sadzba dane po zohľadnení veku vozidla sa znižuje o ďalších 50 % v prípade, ak ide o:

 • hybridné vozidlo,
 • vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
 • vozidlo na vodíkový pohon.

Viac o ročných sadzbách dane vrátane výpočtu ich zníženie alebo zvýšenia nájdete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2022.

Platenie preddavkov na daň a dane z motorových vozidiel v roku 2022

Správcom dane z motorových vozidiel je daňový úrad podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého bydliska fyzickej osoby.

Upozornenie: Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022 je daňovník spravidla povinný podať do 31.01.2023. V rovnakom termíne je splatná aj daň z motorových vozidiel. V špecifických prípadoch (napr. ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie alebo s likvidáciou) sa daňové priznanie podáva v inom termíne.

Daňovník, ktorého predpokladaná daň na ďalšie zdaňovacie obdobie (nie vypočítaná daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie) presiahne 700 eur, platí štvrťročné preddavky na daň z motorových vozidiel. Vypočítajú sa ako jedna štvrtina predpokladanej dane. Ak predpokladá daň presiahne 8 300 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň. Platia sa vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Vychádza sa z riadku 40 daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Štvrťročné preddavky sú splatné spravidla do konca štvrťroka (t. j. do 31.03.2023, do 30.06.2023, do 02.10.2023 a do 02.01.2024), mesačné do konca kalendárneho mesiaca (t. j. do 31.01.2023, do 28.02.2023, atď.).

Upozornenie: Ak daňová povinnosť vznikla v priebehu zdaňovacieho obdobia, preddavky sa neplatia.

Kam zaplatiť preddavky a daň z motorových vozidiel a variabilný symbol

Daň z motorových vozidiel a preddavky na daň sa platia na číslo účtu, ktorý tvorí predčíslie v tvare 501163, osobný účet daňovníka a kód Štátnej pokladnice 8180.

Platbu dane je potrebné označiť variabilným symbolom v tvare 1700992022.

Prečítajte si tiež

 Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Mesačné preddavky sa poukazujú pod variabilným symbolom v tvare 1100xx2023, kde xx predstavuje číslo mesiaca (napr. preddavky za február 2023 sa označia variabilným symbolom 1100022023). Štvrťročné preddavky sa označia ako 11004×2022, kde x predstavuje číslo štvrťroku (napr. preddavky za 2. štvrťrok sa označia variabilným symbolom 1100422023).

Zdroj: Podnikajte.sk