Ako na prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo v roku 2023

Problematika používania účtovných sústav je predmetom úpravy § 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o účtovníctve“), v rámci ktorého je ustanovená ako základná povinnosť účtovných jednotiek  účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva je ustanovená aj v zmysle § 36 Obchodného zákonníka. Vychádzajúc z tohto ustanovenia platí, že podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku. Táto povinnosť sa tak vzťahuje na všetkých podnikateľov zapísaných v obchodnom registri bez ohľadu na skutočnosť, či ide o právnické osoby alebo fyzické osoby.

Zákon o účtovníctve v rámci ustanovenia § 9 ods.2 taxatívne ustanovuje výnimky, kedy a ktoré účtovné jednotky môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Treba si uvedomiť, že ustanovenie nepredpisuje povinnosť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, ale len možnosť. To znamená, že tie účtovné jednotky, ktorým zákon o účtovníctve umožňuje účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, sa môžu vždy rozhodnúť aj pre účtovanie v sústave podvojného účtovníctva.

Ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky ustanovené v § 9 ods.2 zákona o účtovníctve pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva, je povinná transformovať svoje účtovníctvo z jednoduchého účtovníctva na účtovníctvo podvojné. Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy.

Podľa § 7 ods.3 zákona o účtovníctve platí, že účtovná jednotka musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady. Zákon o účtovníctve však ďalej však pripúšťa, že účtovné jednotky môžu v opodstatnených prípadoch aj v priebehu účtovného obdobia zmeniť doterajšie účtovné zásady a metódy, avšak musí ich zmeniť spätne od začiatku účtovného obdobia. O zmene sú v takýchto prípadoch povinné informovať v účtovnej závierke v poznámkach.

V kontexte s ustanovením § 7 ods.3, ako aj § 16 zákona o účtovníctve na účely zmeny používania účtovnej sústavy z jednoduchého účtovníctva na účtovníctvo podvojné nemožno opomenúť zákonné ustanovenie povinnosti uzavrieť účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. Pre úplnosť treba tiež poznamenať, že ak účtovná jednotka transformuje jednoduché účtovníctvo na účtovníctvo podvojné, neznamená to, že účtovná jednotka ako právny subjekt zaniká. V danom prípade dôjde iba k zmene postupov účtovania tej istej účtovnej jednotky.

Právna  úprava  prechodu  z jednoduchého účtovníctva  na účtovníctvo podvojné

Podnikatelia a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov, prechod z účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva na účtovanie v sústave podvojného účtovníctva realizujú zákonne ustanoveným spôsobom v zmysle § 2 a § 3 Opatrenia MF SR č. 25814/2006-74 v znení neskorších predpisov (ďalej iba „opatrenie“). Uvedeným opatrením sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

V zmysle § 2 opatrenia postup prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo podnikateľov sa orientuje iba na prevod stavov majetku a záväzkov. To znamená, že práve z dôvodu daňovej orientácie jednoduchého účtovníctva (t. j. vedie sa na účely zistenia základu dane z príjmov) opatrenie neuvažuje s prevodom príjmov na výnosy a ani výdavkov na náklady. Premietnutie vplyvov zmeny sústavy účtovania (do výnosov alebo nákladov) je predmetom § 3 spomínaného opatrenia.

V úhrne možno konštatovať, že pred prechodom zo sústavy jednoduchého účtovníctva  na podvojné účtovníctvo podnikateľov je potrebné vykonať nasledujúce 3 základné kroky:

 1. Inventarizácia majetku a záväzkov
 2. Uzavretie jednoduchého účtovníctva
 3. Otvorenie účtovných kníh v sústave podvojného účtovníctva

Inventarizácia majetku a záväzkov

Všeobecná povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov je ustanovená v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve. Táto povinnosť je jednoznačná a týka sa všetkých právnických a fyzických osôb – resp. účtovných jednotiek, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, bez ohľadu na to, v akej sústave účtovníctva účtujú. Inventarizácia majetku a záväzkov vzhľadom na jej účel a predovšetkým význam predstavuje najdôležitejšiu časť uzávierkových prác. Bez vykonania inventarizácie účtovníctvo nespĺňa jednu zo základných požiadaviek stanovených v zákone o účtovníctve, t. j. nie je preukázateľné a nadväzne na to ani účtovná závierka nepodáva pravdivý a verný obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Vymedzenie inventarizácie, ako aj jej postup ustanovuje zákon o účtovníctve v rámci § 29 a § 30. Účelom inventarizácie je preukázať, či stav majetku a záväzkov v účtovníctve (účtovný stav) zodpovedá skutočnosti.

Uzavretie jednoduchého účtovníctva

Z § 8 Opatrenia MF SR č.27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní  a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (ďalej iba „Postupy účtovania v JÚ“), vyplýva, že účtovná závierka sa zostavuje na podklade údajov z peňažného denníka, z knihy pohľadávok, z knihy záväzkov, z pomocných kníh ale aj z vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Podľa § 8 ods. 4 Postupov účtovania v JÚ sa pri uzavretí účtovných kníh:

 • v peňažnom denníku
  1. účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa
 • zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov do položky príjmy celkom a do položiek príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d) Postupov účtovania v JÚ (t.j. najmä ako príjmy z predaja tovaru, príjmy z predaja výrobkov a služieb resp ako ostatné príjmy),
 • znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov do položky príjmov celkom, a do položiek príjmov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
 • zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov do položky výdavky celkom a do položiek výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e) Postupov účtovania v JÚ,
 • znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov do položky výdavkov celkom a do položiek výdavkov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
  1. uvedú súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy výdavkov v členení podľa § 4 ods. 6 Postupov účtovania v JÚ,
  2. uvedie výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami a výdavkami po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií,
 • v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách uvedú súhrnné sumy prírastkov a úbytkov a konečný stav,
 • označí ukončenie účtovného obdobia, ak sa v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách bude účtovať aj v nasledujúcom účtovnom období.

Pre úplnosť je vhodné pripomenúť, že pri uzavieraní knihy zásob sa v zásobách vykážu aj zásoby odovzdané účtovnou jednotkou na spracovanie inej účtovnej jednotke, požičané mimo účtovnej jednotky alebo omylom zaslané inej účtovnej jednotke.

Zdroj:https://podnikam.sk/