Nové povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb

Poskytovatelia platobných služieb sa musia pripraviť na nové pravidlá, ktoré prijala Európska komisia (EK). Od 1. januára 2024 budú mať povinnosť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a zasielať informácie finančnej správe.

S cieľom ľahšie odhaliť daňové podvody pri cezhraničných transakciách v oblasti elektronického obchodu prijala EK v roku 2020 legislatívu, na základe ktorej budú mať poskytovatelia platobných služieb povinnosť zasielať daňovým inštitúciám informácie o cezhraničných platbách pochádzajúcich z členských štátov a o príjemcovi daných platieb. Poskytovatelia platobných služieb, pôsobiaci v krajinách EÚ, budú musieť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a informovať finančnú správu o tých, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb. Nové pravidlá začnú platiť od 1. januára 2024.

Tieto informácie sa budú centralizovať v európskej databáze, v tzv. Centrálnom elektronickom systéme platobných informácií (CESOP – Central Electronic System of Payment information), kde sa budú uchovávať, agregovať a porovnávať s inými európskymi databázami. Členské štáty EÚ tak budú mať ďalší nástroj na odhaľovanie možných podvodov s DPH v elektronickom obchode, ktorého sa dopúšťajú predajcovia so sídlom v inom členskom štáte alebo mimo únie.

Špecifické oznamovacie povinnosti si vyžadujú čas na vývoj a úpravu informačných systémov, cez ktoré sa bude realizovať predkladanie, prijímanie a transmisia údajov. V praxi bude systém fungovať tak, že poskytovatelia platobných služieb budú uchovávať relevantné údaje a po prekonaní prahovej hodnoty (25 cezhraničných platieb a viac u jedného príjemcu za kalendárny štvrťrok), predložia požadované údaje prostredníctvom vzorového elektronického formulára (jednotného pre celú EU) finančnej správe v lehote najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ku ktorému sa informácie vzťahujú.

Opatrenie rešpektuje pravidlá ochrany údajov. Finančná správa bude zhromažďovať len informácie o platbách, ktoré budú pravdepodobne spojené s hospodárskou činnosťou. Údaje o zákazníkoch a dôvodoch platby nebudú súčasťou prenosu. Finančná správa už intenzívne pracuje na vytvorení vnútroštátneho elektronického systému na prenos údajov od poskytovateľov platobných služieb a zabezpečení integrácie na centrálny európsky systém.

Momentálne dostupné informácie a dokumenty nájdete v priečinku CESOP na portáli FS: CESOP – PFS (financnasprava.sk).

Zdroj: Finančná Správa