Založenie s.r.o v roku 2022

Účtovníctvo, mzdy a daňové poradenstvo. Zverte svoje účtovníctvo profesionálom. Top 1 Accounting Všetko pre vaše podnikanie na jednom mieste.

Najdôležitejším potrebným dokumentom je zakladateľská listina. Ak je spoločnosť zakladaná len jednou osobou, vypracuje sa zakladateľská listina. Ak spoločnosť zakladá viac spoločníkov vypracuje sa spoločenská zmluva. Zakladateľská listina respektíve spoločenská zmluva sa podpisuje s úradne overenými podpismi a musí obsahovať tieto zákonné náležitosti:


1 Obchodné menom

Pod pojmom obchodné meno sa rozumie názov, pod ktorým s.r.o. vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné meno s.r.o. je jednoducho názov, pod ktorým je zapísaná v obchodnom registri. Súčasťou vašej s.r.o. musí byť aj dodatok označujúci jej právnu formu. V zásade obchodné meno s.r.o. si môžete vybrať podľa vlastnej úvahy. Môže ale aj nemusí vystihovať vaše podnikanie. Obchodné meno s.r.o. môže byť aj v cudzom jazyku. Pri výbere však musíte dodržať v zmysle zákona pravidlo, že vami vybrané obchodné meno nemôže byť rovnaké alebo podobné alebo zameniteľné s obchodným menom s.r.o., ktorá je už zapísaná v obchodnom registri. Dbajte na to, že obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom inej s.r.o. a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. V opačnom prípade riskujete, že príslušný registrový súd vám zamietne návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra.

2 Sídlo

Čo sa týka sídla, podmienky pre založenie s.r.o. hovoria, že každá spoločnosť s ručením obmedzeným musí mať v obchodnom registri zapísané svoje sídlo. Sídlo je jedným zo základných identifikačných údajov s.r.o. a podnikateľ je povinný ho uvádzať na všetkých svojich obchodných dokladoch. Od sídla spoločnosti závisí, ktorý úrad je miestne príslušný na vybavovanie záležitostí spoločnosti (napríklad daňový úrad, obchodný register, živnostenský úrad). Pre zápis adresy ako sídla s.r.o. je potrebné preukázať vzťah k nehnuteľnosti, ktorý sa v praxi preukazuje kúpnou alebo nájomnou zmluvou, prípadne súhlasom vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla firmy na danej adrese. Ak nemáte k dispozícii priestor, v ktorom by ste mohli mať sídlo vašej spoločnosti, ideálnou možnosťou pre vás je využitie virtuálneho sídla, ktoré poskytuje aj naša spoločnosť.

3 Predmety podnikania

Ďalšou podstatnou náležitosťou, na ktorú nesmiete zabudnúť, je výber vhodných predmetov podnikania. V zmysle Živnostenského zákona poznáme 3 druhy predmetov podnikania, a to voľné živnosti, viazané živnosti a remeselné živnosti. Predmety činnosti s.r.o. volíte podľa toho, akému podnikaniu sa chcete venovať prostredníctvom s.r.o. Určite na založenie s.r.o. je vhodné zvoliť, voľné živnosti, ktoré sa prevádzkujú bez akýchkoľvek špeciálnych obmedzení. Viazané a remeselné živnosti môžete naopak vykonávať len za predpokladu, že ustanovíte za účelom ich vykonávania príslušného zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa osobitné špeciálne zákonné podmienky. Pri zápise sú jednotlivé živností spoplatnené. Suma za voľnú živnosť je 7,5€, pokiaľ však uskutočníte vaše podanie elektronicky, tomuto poplatku sa môžete vyhnúť. V prípade remeselnej a viazanej živnosti, sa síce poplatku nevyhnete, avšak elektronické podanie, vám tieto poplatky aspoň okreše na polovičnú sumu.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je entrepreneur-gb529eea29_1920-1024x683.jpg

4 Základné imanie

Výška základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal. V prípade s.r.o. je minimálna výška 5000 €, pričom najnižšia výška za jedného spoločníka predstavuje 750 €. Tieto prostriedky však nie je potrebné fyzicky nahromadiť pred začatím podnikania. Je to kvázi len výška ktorou bude spoločnosť ručiť vo svojom podnikaní.

5 Vymenovanie konateľa

Spoločník a konateľ nemusia byť identické osoby. Konateľ je osoba, ktorá je zodpovedná za riadenie spoločnosti (rozhoduje). Štatutárnym orgánom s.r.o. je jeden alebo viac konateľov. Konateľom môže byť len fyzická osoba, ktorou môže byť spoločník spoločnosti alebo akákoľvek tretia osoba, ktorú si spoločníci určia a spĺňa zákonné podmienky. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene s.r.o. každý z nich samostatne, ak sa spoločníci nedohodnú inak. Konateľov spoločnosti je potrebné identifikovať ich titulom, menom a priezviskom, rodným číslom a trvalým pobytom.

Po určení vyššie uvedených základných atribútov s.r.o. môžete pristúpiť k vypracovaniu zakladateľských dokumentov s.r.o., bez ktorých sa nepohnete ďalej.

V prípade ak spoločnosť zakladá jedna osoba vypracuje sa zakladateľská listina a ak spoločnosť zakladá viac spoločníkov vypracuje sa spoločenská zmluva. Ide v podstate len o rozdielny názov dokumenty, keďže jeho obsah je totožný, avšak zákon rozlišuje medzi nimi.

Zakladateľská listina/spoločenská zmluva musí obsahovať zákonom (Obchodný zákonník) ustanovené náležitosti, ktorými sú najmä:

 • obchodné meno a sídlo,
 • určenie spoločníkov,
 • predmet podnikania (činnosti),
 • výška základného imania a výška vkladu každého spoločníka a výška splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu,
 • určenie prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti,
 • určenie správcu vkladov,
 • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti,
 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,
 • ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon.

Kto nemôže založiť s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá:

 • je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona alebo
 • má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť ani osoba, ktorá má exekúcie (je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie).

Registrácia s.r.o. na daňovom úrade

Ak nevyužijete služby živnostenského úradu  a spolu s ohlásením živnosti neuvediete aj údaje pre splnenie daňovej registrácie, posledný krok ktorý vás čaká, je registrácia na príslušnom daňovom úrade, a to osobitne na každý druh dane. Úspešne zapísanú spoločnosť je potrebné do 30 dní zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade podľa sídla spoločnosti. Daňový úrad má 30 dní na to, aby spoločnosti bezplatne vydal osvedčenie o registrácii a pridelil daňové identifikačné číslo (známe DIČ).

Pokiaľ so založením potrebujete pomôcť, naša spoločnosť vám so založením rada pomôže