Stravné od 1.9.2022

Účtovníctvo, mzdy a daňové poradenstvo. Zverte svoje účtovníctvo profesionálom. Top 1 Accounting Všetko pre vaše podnikanie na jednom mieste.

Od septembra 2022 je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom  vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť má aj zamestnávateľ voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Zamestnanec musí odpracovať minimálne 4 hodiny aby mal nárok na stravovanie.

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čo predstavuje vo výsledku 3,52 € (z celkovej sumy 6,40 €).

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie jedným z týchto spôsobov:

  1. Vlastnou kuchyňou, čiže vlastné stravovacie zariadenie alebo dohodou s iným zamestnávateľom v blízkosti, ktorý zabezpečí stravovacie zariadenie pre zamestnancov.
  2. Stravovanie cez tretiu osobu s ktorou má zamestnávateľ zmluvu. (Reštaurácia)
  3. Stravné poukážky (Gastrolístky), ak predchádzajúce spôsoby nie sú možné, a zamestnanec si zvolil túto formu zabezpečenia stravovania.
  4. Finančný príspevok ak predchádzajúce spôsoby a) a b) nie sú možné, a zamestnanec si zvolil túto formu zabezpečenia stravovania.

Táto povinnosť neplatí na zamestnancov, ktorí sú vyslaní na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny, a voči zamestnancom, ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie.

Okrem povinného príspevku (55 %) na stravovanie musí zamestnávateľ prispievať zamestnancom na stravovanie aj z tvoreného sociálneho fondu podľa zákona o sociálnom fonde alebo poprípade podľa uzatvorenej kolektívnej zmluvy. Tieto povinné príspevky pre zamestnanca sú oslobodené od dane z príjmu.

Zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok na stravovanie aj nad rámec povinných príspevkov, čo má za následok dve skutočnosti. Na jednej strane si tento zvýšený príspevok zamestnávateľ môže uznať za daňový výdavok, čo má ale za následok, že zamestnanec bude musieť z tohto dodatočného príspevku platiť daň z príjmu.  Na druhej strane, si zamestnávateľ môže neuznať tento dodatočný príspevok ako daňový výdavok, čo má za následok, že pre zamestnanca to viac nepredstavuje zdaniteľný príjem.  

Dôležité je poznamenať, že spôsob a výška akou hradíme zamestnancovi stravovanie, podlieha taktiež dani z pridanej hodnoty. V skratke povedané, ak zamestnávateľ hradí zamestnancovi stravovanie v plnej výške bez spoluúčasti zamestnanca, daň z pridanej hodnoty, ktorá bude na výstupe sa počíta z celkovej výšky poskytnutého stravného, keďže ide o bezodplatné nadobudnutie.
Ak si zamestnanec hradí určitú časť zo stravného, daň z pridanej hodnoty na výstupe sa počíta iba z tej časti, ktorú hradí zamestnanec.

Gastrolístky

V prípade zabezpečovania stravovania prostredníctvom stravovacej poukážky, musí suma na tejto poukážke predstavovať najmenej 75 % predmetného stravného čo predstavuje 4,80€ od 1. septembra 2022. Takéto stravné poukážky musia byť vyplatené popredu aby boli daňovo uznateľným nákladom a pre zamestnanca boli oslobodené o dane z príjmu.

Finančný príspevok

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok ako náhradu zabezpečenia stravovania ak:

 a) povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,

b) zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny podľa zákonníka práce §152 ods.2,

 c) zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,

 d) ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.

Zamestnávateľ musí poskytnúť finančný príspevok vo výške min 55 % z hodnoty minimálnej stravovacej poukážky (75 % z 6,40 €), čo je hodnota 55 % z 4,80 €, čo je hodnota 2,64 € a maximálne príspevok 55 % z 6,40 €, čo je hodnota 3,52 €. Pre príspevok platí to isté, čo pre gastrolístky t. j. je potrebné ich vyplatiť popredu, aby tento príspevok spĺňal podmienky určenia na stravovanie.