Oneskorená registrácia na DPH a zmeny od roku 2023

Neskoro ste zistili, že ste prekročili obrat na DPH? Ako postupovať v prípade, ak podávate žiadosť o registráciu na DPH oneskorene, akú DPH je potrebné doplatiť či si možno odpočítať a čo sa zmenilo od roku 2023?

V praxi sa pomerne bežne stáva situácia, a to najmä v prípade, ak firma svoje účtovné doklady nespracúva pravidelne, ale napríklad len raz za rok pri podaní daňového priznania k dani z príjmov, že zistí neskoro prekročenie obratu pre povinnú registráciu na DPH.

Viac o registrácii na DPH a zmene od roku 2023 pre osoby poskytujúce finančné, poisťovacie služby či dodanie a nájom nehnuteľnosti, si prečítajte v článku Registrácia na DPH od roku 2023.

Kedy a ako sa registrovať za platiteľa DPH oneskorene

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je zdaniteľná osoba povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat 49 790 eur. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

V prípade, že zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň a túto žiadosť nepodala, resp. ju podala oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 21 dní, zákon o DPH v § 55 ods. 3, § 69 ods. 13 a § 78 ods. 9 zákona o DPH upravuje povinnosti a práva tejto zdaniteľnej osoby za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH. Tieto si rozoberieme v článku, s upozornením na zmeny, ktoré nastali od 1.1.2023.

Prvá zmena nastáva v dĺžke obdobia, ktoré sa skracuje z pôvodných 30 dní na 21 dní. Uvedené sa zjednocuje s logikou, kedy je daňový úrad povinný rozhodnúť o registrácii za platiteľa DPH do 21 dní. Obdobím, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH, sa po novom rozumie obdobie, ktoré sa začína 22. dňom po dni, keď bola osoba povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu pre DPH (nie 31. dňom, ako platilo do 31.12.2022). Uvedieme si to ešte v článku ďalej.

Žiadosť o registráciu za platiteľa DPH v každom prípade podnikateľ podáva elektronicky prostredníctvom tlačiva, ktoré v katalógu formulárov nájde pod názvom Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia. Urobiť tak treba čím skôr po zistení, že bola povinnosť sa za platiteľa DPH registrovať (od dátumu registrácie za platiteľa DPH sa odvíja, kedy skončí obdobie, za ktoré je potrebné podať mimoriadne daňové priznanie a doplatiť DPH spätne, čiže čím skôr, tým lepšie).

Pokuta za oneskorené podanie žiadosti o registráciu na DPH

Za nesplnenie registračnej povinnosti daňový úrad uloží pokutu v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov – ide o interval od 60 eur do 20 000 eur, pričom daňový úrad prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu a na index daňovej spoľahlivosti. V praxi sa stretávame skôr s pokutami na dolnej hranici rozpätia. Novinka nastane od roku 2024, kedy sa zavedie tzv. princíp druhej šance. Od 1.1.2024 bude platiť, že daňový úrad alebo colný úrad pokutu, ktorej výšku možno určiť v rámci ustanoveného rozpätia, pri prvom porušení povinnosti neuloží. Toto nové ustanovenie sa použije na uloženie pokuty, ak skutočnosť rozhodujúca pre uloženie pokuty nastala po 31. decembri 2023.

Mimoriadne daňové priznanie pri oneskorenej registrácii na DPH po 1.1.2023

K podávaniu mimoriadneho daňového priznania v nadväznosti na oneskorenú registráciu pre DPH po 1.1.2023 vydalo v marci 2023 informáciu Finančné riaditeľstvo SR. Tá je určená pre tuzemské zdaniteľné osoby, ktoré boli oneskorene zaregistrované pre DPH podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH, a to na základe oneskorene podanej žiadosti o registráciu pre DPH, resp. z úradnej moci daňového úradu, pričom oneskorenie je viac ako 21 dní od zákonom stanovenej lehoty na podanie žiadosti o registráciu pre daň a vznikla im povinnosť podať jedno tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH za obdobie, v ktorom mali byť platiteľmi dane.

Upozorňujeme, že osoba podávajúca mimoriadne daňové priznanie k DPH za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, nepodáva za toto obdobie kontrolný výkaz.

Ak oneskorenie podania žiadosti o registráciu pre daň je 21 dní a menej, v takom prípade sa mimoriadne daňové priznanie k DPH nepodáva.

Príklad na oneskorene podanú žiadosť o registráciu o 21 dní a menej

Spoločnosť ABC, s r.o. dosiahla v marci 2023 obrat pre povinnú registráciu pre DPH. Žiadosť o registráciu pre DPH však nepodala do 20.4.2023, ale oneskorene 10.5.2023. Daňový úrad ju zaregistroval za platiteľa dane od 1.6.2023. Musí podať mimoriadne daňové priznanie k DPH?

Spoločnosť ABC, s r.o. nemá povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie k DPH, pretože oneskorenie podania žiadosti o registráciu pre DPH nepresiahlo 21 dní (oneskorenie podania žiadosti bolo 20 dní od 21.4.2023 do 10.5.2023).

Obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH (obdobie oneskorenia) po 1.1.2023

V prvom kroku je potrebné zistiť obdobie, v ktorom mala byť takáto osoba platiteľom DPH. Toto obdobie začína 22. dňom po dni, keď osoba bola povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu pre DPH a končí dňom predchádzajúcim dňu registrácie za platiteľa dane. Ide o zmenu od 1.1.2023, kedy už nezačína obdobie 31. dňom. Ukážeme si to na konkrétnom príklade.

Príklad na určenie obdobia, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH po 1.1.2023

Živnostník Juraj (tuzemská zdaniteľná osoba), ktorý poskytuje reklamné služby v tuzemsku, dosiahol obrat 49 790 eur k 31.5.2023. Žiadosť o registráciu pre daň mal podať najneskôr 20.6.2023. Žiadosť o registráciu však podal až 18.9.2023 a daňový úrad ho zaregistroval za platiteľa DPH od 1.10.2023.

Obdobie, v ktorom mal byť živnostník platiteľom DPH, začína 22. deň po dni, keď bol povinný najneskôr podať žiadosť o registráciu pre daň, t. j. 12.7.2023 a končí dňom, ktorý predchádza dňu registrácie, t. j. 30.9.2023. Za toto obdobie má povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie k DPH.

Daň v mimoriadnom daňovom priznaní k DPH pri oneskorenej registrácii

Mimoriadne daňové priznanie k DPH sa podáva preto, aby štát získal DPH, ktorá mu mala byť odvedená za obdobie, kedy už osoba mala byť platiteľom DPH. V mimoriadnom daňovom priznaní k DPH sa teda uvedie daň z realizovaných dodávok tovarov a služieb v tuzemsku za obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom dane. Daň sa vypočíta spätne z protihodnoty, ktorú osoba prijala alebo má prijať za dodaný tovar resp. službu.

Napríklad, ak stolár v období, v ktorom mal byť platiteľom DPH, dodal v tuzemsku odberateľom nábytok v hodnote 6 000 eur, potom z tejto ceny spätne vypočíta základ dane vo výške 5 000 eur (6000/120*100) a DPH 20 % zo základu dane vo výške 1 000 eur (6000/120*20).

V mimoriadnom daňovom priznaní k DPH tieto hodnoty uvedie na riadkoch 3 a 4. Pokiaľ v nadväznosti na tento výpočet dane osoba už v pozícii registrovaného platiteľa dane vyhotoví pre odberateľa opravnú faktúru k pôvodnej faktúre s rozpisom vypočítaného základu dane a dane, vrátane ďalších povinných náležitosti opravnej faktúry, potom v rámci zachovania neutrality dane, si odberateľ v postavení platiteľa dane po doručení tejto opravnej faktúry môže odpočítať daň pri splnení podmienok § 49 až § 51 zákona o DPH.

V prípade, že by osoba v období, v ktorom mala byť platiteľom dane, uskutočnila v tuzemsku aj oslobodené dodávky, napríklad prenájom nehnuteľnosti, finančné služby atď., ich hodnotu uvedie na riadku 13 v mimoriadnom daňovom priznaní k DPH.

Odpočet DPH v mimoriadnom daňovom priznaní k DPH pri oneskorenej registrácii

Okrem povinnosti odviesť daň z tovarov a služieb za obdobie, v ktorom osoba mala byť registrovaná pre daň, zákon o DPH v § 55 ods. 3 priznáva osobe, ktorá mala byť platiteľom DPH aj právo na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb od platiteľa DPH za toto obdobie. Finančná správa uvádza, že odpočítať DPH je možné v rozsahu a za podmienok § 49 až § 51 zákona o DPH z nakúpených tovarov a služieb, ktoré boli použité na zdaniteľné obchody, ktoré osoba uviedla, resp. zdanila v tomto mimoriadnom daňovom priznaní k DPH. Pri odpočítaní dane je povinnosť zohľadniť aj opravu odpočítanej dane, ak by v tomto období k nej malo dôjsť.

Zároveň si táto osoba môže odpočítať daň z majetku, ktorý nadobudla pred registráciou (podľa ustanovenia § 55 ods. 1 zákona o DPH). Finančná správa uvádza príklad na takéto odpočítanie DPH.

Príklad na odpočítanie dane z majetku nadobudnutého pred registráciou pri oneskorenej registrácii na DPH

Marketingová spoločnosť  mala podať žiadosť o registráciu pre DPH do 20. mája 2023, pretože v apríli 2023 dosiahla obrat pre povinnú registráciu pre DPH. Platiteľom dane sa stala na základe oneskorenej registrácie dňa 1.8.2023. V januári tohto roka kúpila automobil, ktorý zaradila do majetku spoločnosti a využívala výlučne na podnikanie. V ktorom daňovom priznaní si môže z jeho kúpy uplatniť odpočet dane? V riadnom daňovom priznaní alebo v tzv. mimoriadnom daňovom priznaní?

Spoločnosť si môže uplatniť právo na odpočet dane z majetku podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH za predpokladu splnenia podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH. Právo na odpočet dane z majetku podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH si neuplatní v tzv. mimoriadnom daňovom priznaní, ale najskôr v prvom riadnom daňovom priznaní, prípadne v inom zdaňovacom období v rámci kalendárneho roka 2023, najneskôr však v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka (december, resp. 4. štvrťrok 2023).  V opísanom prípade si spoločnosť môže odpočítať daň z auta najskôr v zdaňovacom období august 2023, ak spĺňa aj ostatné podmienky na odpočet dane (§ 49 až § 51 zákona o DPH).

Čo v prípade, ak odpočítavaná DPH prevýši daňovú povinnosť k tovarom a službám

Môže nastať situácia, že odpočítavaná DPH v mimoriadnom daňovom priznaní prevýši DPH, ktorá sa má platiť. V takom prípade sa uvedie v mimoriadnom daňovom priznaní k DPH vlastná daňová povinnosť so znamienkom mínus na riadku č. 32. Nejde totiž o nadmerný odpočet.

V takomto prípade daňový úrad vráti daň po preverení údajov v podanom mimoriadnom daňovom priznaní k DPH do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie mimoriadneho daňového priznania k DPH. V tomto ustanovení došlo od 1.1.2023 taktiež k zmene. Do konca roka 2022 totiž platilo, že túto čiastku daňový úrad vráti len po vykonaní daňovej kontroly. S ohľadom na neraz zbytočné viazanie kontrolórov finančnej správy sa ustanovila možnosť vykonania daňovej kontroly namiesto povinnosti, a tým umožniť správcovi dane preveriť údaje v podanom daňovom priznaní aj inými úkonmi správy daní, napríklad miestnym zisťovaním.

Ak daňový úrad začne daňovú kontrolu v lehote na vrátenie dane, vráti daň v zistenej výške do desiatich dní od skončenia daňovej kontroly, inak do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daňový úrad vráti túto daň na oznámený bankový účet a ak platiteľ dane nesplnil takúto povinnosť, daň vráti do desiatich dní odo dňa, keď platiteľ dane takúto povinnosť dodatočne splnil.

Upozornenie: Po registrácii za platiteľa DPH nezabudnite na povinnosť nahlásiť svoj bankový účet daňovému úradu. Viac informácií nájdete v článku Registrácia bankových účtov na daňovom úrade – nová povinnosť.

Vyplnenie prvej strany mimoriadneho daňového priznania k DPH

Aby bola hlavička mimoriadneho daňového priznania vyplnená správne, postupujte takto:

  • daňové priznanie sa označí ako „riadne“ daňové priznanie,
  • v časti „Postavenie osoby“ je potrebné vybrať možnosť „Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona o DPH“,
  • ako „Zdaňovacie obdobie“ sa vyznačuje len kalendárny rok, v ktorom sa podáva (nie, za ktoré sa podáva) mimoriadne daňové priznanie k DPH (napr. 2023), pričom mesiac ani štvrťrok sa nevyplnia. Pri podaní mimoriadneho daňového priznania tak nie je osoba povinná oznámiť správcovi dane obdobie, za aké podáva mimoriadne daňové priznanie k DPH,
  • v kolónke „Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty“ je osoba podávajúca mimoriadne daňové priznanie povinná uviesť IČ DPH, ktoré jej bolo pridelené daňovým úradom na základe žiadosti o registráciu.

Lehota na podanie mimoriadneho daňového priznania k DPH pri oneskorenej registrácii

Lehota na podanie mimoriadneho daňového priznania k DPH je do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre DPH, alebo do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že si osoba nesplnila registračnú povinnosť.

Pri označovaní platby DPH z podaného mimoriadneho daňového priznania je potrebné pri úhrade použiť variabilný symbol (pre rok 2023 v tvare): 1100002023.

Vyhotovenie opravnej faktúry k faktúre z mimoriadneho daňového priznania

V praxi sa stáva, že osoba podávajúca mimoriadne daňové priznanie k DPH, v ktorom musí odviesť daň z tovarov a služieb dodaných v období, v ktorom mala byť platiteľom dane, sa dohodne s niektorými odberateľmi dotknutých dodávok (väčšinou sú to platitelia dane), na dodatočnom zvýšení ceny daných dodávok vrátane DPH. V takomto prípade už v pozícii platiteľa dane vyhotoví pre odberateľa opravnú faktúru k pôvodnej faktúre na zvýšenie ceny (ťarchopis), z ktorej rozdiel v základe dane a dane uvedie v daňovom priznaní k DPH na riadkoch 24 a 25 plusom za zdaňovacie obdobie, v ktorom túto opravnú faktúru vyhotovila (§ 25 ods. 3 zákona o DPH).

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/oneskorena-registracia-na-dph-a-zmeny-od-roku-2023 © Podnikajte.sk